Извънредна сесия в „Тунджа“

П О К А Н А

 

№ 34/ 14.01.2022 г.

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.68, ал.1 и ал.2 от ПОДОСНКВОА,    СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на тридесет и четвърто /извънредно/ заседание, което ще се проведе на 14.01.2022 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Допълнение към Решение № 622 от Протокол № 33/ 21.12.2021 година по точка шестнадесета на Общински съвет „Тунджа“.
  2. Предоставяне на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на села в община „Тунджа“ общински полски пътища и напоителни канали, включени в масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2021/2022 г.
  3. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

 

 

 

 

НЕЛИ СЛАВОВА   /п./

Председател на ОбС „Тунджа”