Извънредна сесия в „Тунджа“

П О К А Н А

№ 5/02.01.2020 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.68, ал.1 и ал.2 от ПОДОСНКВОА   СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на пето /извънредно/ заседание, което ще се проведе на 08.01.2020 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Ново обсъждане на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, приет с Решение №25/10.12.2019 г. на Общински съвет „Тунджа“
  2. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НЕЛИ СЛАВОВА /п./

Председател на ОбС „Тунджа”