Извънредна сесия в „Тунджа“

П О  К  А Н А

№ 33/08.01.2018 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, и чл.68, ал.1 и ал.2 от ПОДОСНКВОА СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на тридесет и трето/извънредно/ заседание, което ще се проведе на 10.01.2018 година от 12:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

 

 

  1. Преобразуване чрез промяна на вида по чл. 38, ал. 1, т. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование на Основно училище „Васил Левски”, с. Тенево, общ. „Тунджа” в Обединено училище „Васил Левски”, с. Тенево, общ. „Тунджа”.
  2. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

Председател на ОбС „Тунджа”