Извънредна декемврийска сесия в „Тунджа“

Открито е производство по издаване на общ административен акт, относно определяне на годишния размер на Такса битови отпадъци за 2023 година и приложена план-сметка за всяко населено място и в цялост за Общината, като   на основание чл.66, ал.1 и ал.2 от АПК, във връзка с чл.66, ал.1 от ЗМДТ,  на сайта на Община „Тунджа“ е публикувано Уведомление на 23.11.2022г. 

            Предвид обстоятелството, че срокът по чл.69, ал.2 от АПК изтича на 23.12.2022г., на основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл.68, във връзка с чл.66, ал.2, т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и взаимодействието му с общинска администрация СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа“, Ямбол на четиридесет и девето – извънредно заседание, което ще се проведе на 30.12.2022г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа“ при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД:

 

  1. Определяне размера на таксата за битови отпадъци по ЗМДТ за 2023 г.
  2. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

НЕЛИ СЛАВОВА    /П./

Председател на ОбС „Тунджа”