Избрани изпълнители по проект

Община „Тунджа“ е бенефициент по проект „Подобряване водоснабдителната инфраструктура в селата Ботево, Роза и Безмер, Община „Тунджа” по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.Общият размер на финансовата помощ е 5 828 930,75 лв. без ДДС.

 

В проекта са включени следните обекти:

– Реконструкция и разширение водопроводна мрежа с. Ботево, етап 1, Монтажни работи напорен водоем, водомерна шахта, хранителен водопровод, Гл. клон І, Гл. клон ІІ, Гл. клон ІІІ – с обща дължина 4 981.00 м., в това число Хранителен водопровод- 324 м.;

– Реконструкция на водоснабдителна система с. Роза – Гл. клон І, Гл. клон ІІ, Гл. клон ІІІ – с обща дължина 5 552.00 м.;

– Реконструкция на главните водопроводни клонове от уличната водопроводна мрежа на с. Безмер – с обща дължина  5 709.00 м.

Във връзка с изпълнението на проекта е проведена открита процедура по реда на чл.20, ал.1, т.1, б. „а“ от ЗОП с предмет: „Извършване на СМР във връзка с изпълнение на проект „Подобряване водоснабдителната инфраструктура в селата Ботево, Роза и Безмер, Община „Тунджа“с три обособени позиции за всяко от посочените села. Съгласно Заповед №РД-07-0412/29.04.2020 г. на кмета на община „Тунджа“- Георги Георгиев, са определени изпълнители, както следва:

Обособена позиция 1 – „Реконструкция на водоснабдителна система с. Роза – Главен клон I, Главен клон II, Главен клон III“ за изпълнител е определено дружеството „ИМСТИ“ ЕООДс предложена обща стойност за изпълнение на обособена позиция 1 в размер на 1 363 807,01 лв. без ДДС;

Обособена позиция 2 – „Реконструкция и разширение на водопроводна мрежа с. Ботево – I етап монтажни работи (монтажни работи напорен водоем, водомерна шахта, хранителен водопровод, Гл. клон I, Гл. клон II, Гл. клон III)“ за изпълнител е определено дружеството„ТСМ-3“ ООДс предложена обща стойност за изпълнение на обособена позиция 2 в размер на 1 403 375,75 лв. без ДДС.

Обособена позиция 3 – „Реконструкция на главните водопроводни клонове от уличната водопроводна мрежа на с. Безмер“ за изпълнител е определено ДЗЗД „ЕВРОРАЗВИТИЕ“ с участници „АНИВАЛ КЪМПАНИ“ ЕООД и „ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО“ ООД с предложена обща стойност за изпълнение на обособена позиция 3 в размер на 1 460 529,01 лв. без ДДС.

По обособена позиция 3 – „Реконструкция на главните водопроводни клонове от уличната водопроводна мрежа на с. Безмер“ е подадена жалба от отстранения участник в процедурата КОНСОРЦИУМ „УСМ-БЕЗМЕР 2019“.