Иван Чолаков направи отчет за дейността си като народен представител

Народният представител от ГЕРБ Иван Чолаков направи отчет за работата си в 43-то Народно събрание. „През изминалите две години не пожалих сили и време, направих много срещи и настоявах за решаване на проблеми те на Ямболска област“, каза Иван Чолаков.


В отчета си той изрази задоволство от реализацията на два значими, поети от него ангажимента.
Първият е приетата поправка в Закона за опазване на околната среда,която защитава обществения интерес при изграждането на съоръжения за производство, съхраняване и обезвереждане на взривни вещества и изделия от тях. Приетата от Народното събрание поправка предвижда да се провежда задължителна процедура за преценка необходимостта от изготвяне на Оценка за въздействието върху околната среда.Част от тази процедура е провеждане на обществено допитване и консултация с местната общност..
„Благодарение на моите усилия и усилията на хората от село Лозенец и региона вече е приетата Поправката в Закона за опазване на околната среда,която брани интересите на местните общности. Тази законодателна промяна беше изключително необходима за защитата на живота и здравето на хората.“,обясни Иван Чолаков.
Втората реализирана със съдействието на Иван Чолаков инициатива е изграждането на нова тревна настилка за градския стадион в Ямбол. Общата реконструирана площ е 8000 кв. м.
„След проведени серия от срещи и разговори с министър Красен Кралев успяхме заедно с кмета на Ямбол Георги Славов да получим подкрепата на министъра за финансирането на проекта за поставянето на новата тревна настилка на градския стадион.Необходимостта от ремонт и модернизиране на терена бе крайно належаща, защото градският стадион на Ямбол се ползва за тренировъчна и състезателна дейност от 12 спортни клуба, от учебни заведения и много граждани“, допълни Иван Чолаков.
В 43-то Народно събрание Чолаков е работил в две комисии- Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта и Комисия по вероизповеданията и правата на човека.Съвносител е на 11 законопроекта, сред които Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс и др.
Иван Чолаков заяви още, че в дейността си като народен представител е опитал да помогне във всяка една сфера, в която са потърсили неговото съдействие. Множество са били и срещите с хора по различни частни жалби. Народният представител е организирал над 150 приемни дни за граждани в общините Ямбол,Стралджа,Болярово,Елхово и Тунджа.

Отчет за работата на народния представител Иван Чолаков в 43-тото НС
/октомври 2014 г. – януари 2017г./

РАБОТА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
УЧАСТИЕ В ПАРЛАМЕНТАРНИ КОМИСИИ
-Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта-зам.-председател 27/11/2014 – 26/01/2017
-Комисия по вероизповеданията и правата на човека-член 28/11/2014 – 26/01/2017
-Група за приятелство България – Беларус-член 09/04/2015 – 26/01/2017
-Група за приятелство България – Хърватия-член 09/04/2015 – 26/01/2017
-Група за приятелство България – Сърбия-зам.-председател 09/04/2015 – 23/09/2015
-Група за приятелство България – Сърбия-председател 23/09/2015 – 11/02/2016
-Група за приятелство България – Сърбия-зам.-председател 11/02/2016 – 26/01/2017
ВНЕСЕНИ И ПРИЕТИ ЗАКОНОПРОЕКТИ
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата- съвносител
-Въвеждане на забрани и задължения за участниците в движението,насочени към повишаване на тяхната безопасност и тази на пътниците,превозвани от тях, както и наказания за неспазването им
-Промени,насочени към новите водачи на моторните превозни средства
-Промени,насочени спрямо неправоспособните водачи на МПС,управляващите след употреба на алкохол или друго упойващо вещество,както и при отказ да бъде проверен с техническо средство или да даде кръв за медицинско изследване,както и на собствениците,предоставящи МПС на неправоспособни или употребили алкохол или друго упойващо вещество водачи
-Промени,свързани с нарушения на превишаване на максимално разрешената скорост на движение
-Промени,насочени към бързо налагане на наказанието и достигане до нарушителя
Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България-съвносител
-Независим и ефективен Висш съдебен съвет,гарантиращ прозрани назначения в съдебната власт,ползващ се с доверието на обществото,прокурорите и следователите
-Функциониращ Инспекторат към ВСС,гарантиращ отчетност на органите на съдебната власт и ефективна превенция срещу конфликт на интереси и неправомерно влияние
-Разширяване на достъпа на гражданите до Конституционния съд и укрепване на взаимния контрол между властите
Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс-съвносител
-Цели се усъвършенстване на режима на гласуване извън страната .Равнопоставеността се гарантира чрез еднаквост на изискването за определен брой заявления за откриване на секция-във всички случаи този брой е 60 избиратели,подали предварително заявление.Въвежда се общ максимален брой на всички секции,образувани по всички способи за всички държави по света-не повече от 35 секции.
Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс-съвносител
-Предлагат се нови състави на престъпления,насочени към водачите на МПС,извършващи нарушения на правилата за движение по пътищата,които са животозастрашаващи.Предлага се въвеждането на завишена наказателна отговорност за водач,който извършва непристойни действия,грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към към обществото,включително и когато деянието е съпроводено със съпротива срещу орган на властта.
Други-Законопроект за доброволчеството, Законопроект за военното разузнаване, Законопроект за Националната служба за охрана, Законопроект за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност
Проект за решение във връзка с разискване по питане № 554-05-8/21.01.2015 г., внесено от народните представители Мая Манолова и Дора Янкова до министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за санирането на жилищни сгради
-Народното събрание подкрепя Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради,приета с Постановление №18 на Министерския съвет
-Министерски съвет ежегодно до 30 април пердоставя доклад до Народното събрание за напредъка по изпълнението на програмата
ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ
-Проект за решение във връзка с разискване по питане № 554-05-8/21.01.2015 г., внесено от народните представители Мая Манолова и Дора Янкова до министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за санирането на жилищни сгради
-Законопроект за изменение на Закона за чужденците в Република България
-Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение
-Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ
-Питане към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно необходимостта налагане на мораториум върху изграждането на складове за съхрание и утилизация на боеприпаси и взривни вещества до актуализация на нормативната уредба, с цел да се регламентира безопасното разстояние, на което трябва да отстоят складовете за съхранение и утилизация на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси от урбанизирани територии и стратегически обекти и дейности от значение за националната сигурност.
-Питане към Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация относно отчитане на риска от страна на компетентните органи на Министерството на вътрешните работи при издаване на разрешение за складове за съхранение и утилизация на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси в близост до обекти от значение за националната сигурност.
-Въпрос към Тодор Танев, Министър на образованието и науката относно учебни планове за учебната 2015/2016 г. за професионално образование, обучение чрез работа, утвърдени със заповеди на министъра на образованието и науката от 08.09.2015 г., в които в рамкова програма „В“, Раздел II „Разпределение на предметите и часовете“, „Културно образователни области – „Задължителна общообразователна подготовка“ – т. 6 “ Физическа култура и спорт“ – няма предвидени часове по предмета „Физическо възпитание и спорт“ за ученици в XI и XII клас.
ИЗКАЗВАНИЯ ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ТРИБУНА-
Общо време: 0:45:30
Брой изказвания: 13

РАБОТА В ИЗБИРАТЕЛИЯ РАЙОН
ПОЕТИ И РЕАЛИЗИРАНИ АНГАЖИМЕНТИ
-Най-значимият поет и реализиран ангажимент от мен като народен представител е приетата Поправка в Закона за опазване на околната среда,която брани интересите на местните общности.Законодателна поправка в Закона за опазване на околната среда защитава вече обществения интерес при изграждането на съоръжения за производство, съхраняване и обезвереждане на взривни вещества и изделия от тях. Приетата от Народното събрание на 20 януари поправка предвижда да се провежда задължителна процедура за преценка необходимостта от изготвяне на Оценка за въздействието върху околната среда.Част от тази процедура е провеждане на обществено допитване и консултация с местната общност. Така фактически поправката създава законов механизъм за защита интересите на населението по административен и съдебен ред.Предложението бе внесено от мен и Валентин Радев-зам.-председател на Комисията по отбрана. Поправката стана факт и след проведена миналата година среща на жители на село Лозенец със зам.-председателя на ГЕРБ и председател на Парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов. Хората от населеното място представиха и подписка, в която поискаха съдействието на народните представители за евентуални законодателни промени.През 2012 г.след взрив в склад на такава база загинаха 3 души, 8 бяха ранени, нанесени бяха материални щети на над 164 жилищни и обществени сгради в района на село Лозенец. Тази законодателна промяна беше изключително необходима за защитата на живота и здравето на хората, защото при инциденти в такива предприятия в страната през последните години са загинали 24 човека, а ранените са 36.
-Нова тревна настилка за градския стадион в Ямбол. След проведени серия от срещи и разговори с министъра Красен Кралев успяхме заедно с кмета на Ямбол Георги Славов да получим подкрепата на минитъра за финансирането на проекта за поставянето на новата тревна настилка на градския стадион.Необходимостта от ремонт и модернизиране на терена бе крайно належаща, заради което община Ямбол изготви проект с искане за 100% финансиране на стойност 378 827,28 лв. Градският стадион на Ямбол се ползва за тренировъчна и състезателна дейност от 12 спортни клуба, от учебни заведения и много граждани. Общата реконструирана площ е 8000 кв. м.Ремонтът на футболния терен на стадиона дава вече възможност за повишаване на нивото на спортната инфраструктура, създава по-благоприятни условия за постигане на високи спортни резултати, както и за провеждане на значими футболни турнири от републикански мащаб за всички възрастови групи.
ПРИЕМНИ ЗА ГРАЖДАНИ
Организирах над 150 приемни дни за граждани в общините Ямбол,Стралджа,Болярово,Елхово и Тунджа.
НА ГОСТИ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
Поканих и посрещнах в Народното събрание посетителски групи от област Ямбол:
-ученици и преподаватели от ПМГ „Атанас Радев“
-Инициативен комитет от с.Лозенец
-граждани
ПРИСЪСТВИЯ НА СЪБИТИЯ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ РЕГИОН
През изминалите две години участвах в общините от Ямболска област в церемониите по отбелязването на бележити на дати от националния календар, сред които-националния празник на България 3 март,Съединението на Княжество България с Източна Румелия-6 сепетмври,Деня на славянската писменост и култура-24 май и др.Включих се и в събитията,свързани с празниците на съответните общини,както и инициативите от културните им календари.Например-Денят на Ямбол-Св.Дух, Празникът на община Елхово,Международния маскараден фествила Кукерландия,Коледарския празник в Ямбол,“Мараш пее“ в Стралджа,“Върбова свирка свири“ в община Болярово и др.