За служба в доброволен резерв

ОБЯВА

ЗА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛЕН РЕЗЕРВ

Военно окръжие ІІ степен – Ямбол приема документи до 01.07.2019 г. включително за 222 вакантни длъжности обявени със заповед на министъра на отбраната на Република България № ОХ- 309/27.03.2019 г. за:

  • Съвместното командване на силите – 30 длъжности.
  • Военноморските сили – 184 длъжности.
  • Централно военно окръжие – 8 длъжности.

Доброволният принцип се прилага за български граждани, които са изявили желание да служат в резерва за определен период от време при условия и по ред, определени със закон за резерва и със сключения договор.

 Кандидатите за служба в доброволния резерв могат да заявят до три длъжности.

Длъжностите се заемат след провеждане на конкурс по документи и събеседване.

За срока на действие на договора граждани придобиват статус на резервисти.

Максималният срок на договора за служба в доброволния резерв е не по-дълъг от 5 години.

Всеки резервист, по закон може да бъде призован на активна служба за подготовка.

Времето през което резервистът е на активна служба, се зачита за трудов стаж от първа категория с всички права на военнослужещ и получава заплата пропорционална на дните на активната служба. Пътните разходи от местоживеене до гарнизона за изпълнение на службата и обратно, се поемат от Министерство на отбраната. 

За времетраенето на активната служба резервистът има право на неплатен служебен отпуск от работодателя/органа по назначаването по чл. 158 от Кодекса на труда, чл. 62, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за държавния служител или чл. 332, ал. 2 и 3 от Закона за съдебната власт.

За всяка навършена година на разположение за активна служба резервистът получава възнаграждение в размер едно основно месечно възнаграждение не по-малко от 850 лева в съответствие с присвоеното му военно звание.

За начало на разположението за активна служба на резервиста се смята датата на сключения договор.

Уважаеми кандидати за служба в доброволен резерв, без колебание кандидатствайте, служете и станете част от въоръжените сили на Република България!

За справки и повече информация :

Военно окръжие ІІ степен – Ямбол,гр. Ямбол, ул. „Търговска” № 11

и тел. 046 66 22 41,046 66 16 99,0886 025 864