За качеството на водата

Проби на вода от 17 населени места в област Ямбол са взети и изследвани от служители на РЗИ-Ямбол през първата половина на месец януари. Броят изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг са 8, сочи още справката за отчетения период. От тях  с неотговарящи показатели на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели при консуматорите от централно водоснабдени населени места, е водата в селата Палаузово и Джинот. Там са отчетени по-високи нива на ешерихия коли и коли форми. 

При консуматорите от обществени местни водоизточници са взети 6 проби. От тях с отклонения в показателите са местните обществени чешми в Джинот, Иричеково, Палаузово, Миладиновци и Генерал Инзово. Изследванията са показали завишени нива на нитрати, ешерихия коли и коли форми. 

Във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването инспектори на РЗИ са съставили два акта на служители на „ВиК“ЕООД.  За отчетения период няма  случаи с доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и влошените качества на питейната вода,  показва още справката.