За вас работодатели

Агенция по заетостта

ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН ЗА ПЛАНИРАНЕ

ОБЛАСТ ЯМБОЛ

Дирекция “Бюро по труда” –  гр. Ямбол

 

Уведомява работодателите от общините: Ямбол, „Тунджа“ и Стралджа, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на Програми и насърчителни Мерки (за заетост или за обучение и заетост) по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. юни 2024г., както следва:

 

Раздел I. Мерки за обучение и заетост (за Работодатели)

 

1. Мерки за насърчаване на Работодатели, които разкриват работни места:

Финансови

Средства /в „лв.“/

– за стажуване на безработни лица по придобита от тях в последните 24 мес. професионална квалификация (по професия или по част от професия, изисквана за заеманата длъжност) (чл. 46 от ЗНЗ)

6 116

 

– за работодатели – микропредприятия, – за първите 5 /пет/разкрити  работни места, на които наемат безработни лица, насочени от териториалните поделенията на Агенция по заетостта (чл.50 от ЗНЗ)

6 424

  за безработни лица, които са:

с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-год. възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл.51 ал.1 от ЗНЗ)

3 407

  за безработни лица, които са:

с трайни увреждания (чл.51 ал.2 от ЗНЗ)

4 630

2. Мерки за обучение и заетост (за Работодатели), които

 

– осигуряват обучение чрез работа на безработни лица:

– по дуална система на обучение – по чл.46а от ЗНЗ 

5 467

3. (чл.36 от ЗНЗ) Насърчаване на Работодатели, които разкриват работни места – за безработни лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда:

 

3.1. Средства за субсидирана заетост (чл.36 ал.1 от ЗНЗ) :

(за отделните видове групи лица в неравностойно положение на пазара на труда)

 

  – на безработни младежи до 29-год. възраст

7 008

  – на  безработни с трайни увреждания

7 008

  – на  продължително безработни лица

7 008

  – на  безработни лица –  родители (осиновители), с деца до 4г.-възраст

7 008

  – на  безработни лица над 55-год.възраст

14 016

 –  на  безработни с основно или по-ниско образование

21 004

  – на  безработни лица без професионална квалификация

21 024

3.2. (чл.36 ал.3 от ЗНЗ) Средства за осигурено от работодателя отговорно лице (ментор) за наетите лица по чл.36 ал.1 (за период от 3 месеца) (ОБЩО):

9 000

Раздел II. Програми за обучение и заетост. /без Процедура/

Финансови

Средства /в „лв.“/

1.   Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания (НП „ЗОХТУ“)

7 505

 

Раздел III. Национална програма за обучение и заетост на продължително безработни лица

Финансови

Средства /в „лв.“/

1. Компонент 1 – Частен сектор

11 500

2. Компонент 2 – Публичен сектор

17 250

 

 

 

 

 

За ползване на горепосочените преференции, работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи към тях, както следва:

 

– за насърчителните мерки от Раздел I.т.1. и т.3. /по реда на чл.50 ал.3 от ППЗНЗ/

  • в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата

            (в периода: от от 17.06.2024г. вкл. – до 25.06.2024г.  вкл.)

 

– за насърчителните мерки от Раздел I. т.2. /по реда на чл.50 ал.4 от ППЗНЗ/

  • считано от 17.06.2024г. вкл. и до изчерпване на обявения финансов ресурс.

 

 по националните програми по Раздел II.

  • считано от 17.06.2024г. вкл. и до изчерпване на обявения финансов ресурс.

 

 

 по националната програма по Раздел III.

  • в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата

            (в периода: от от 17.06.2024г. вкл. – до 25.06.2024г.  вкл.)

 

 

 

Одобряването на подадените заявки се извършва:

– за Раздел I. т.1. и т.3. и за Раздел III. – от Съвет за сътрудничество към ДБТ,

(по Методика за подбор и оценка на работодатели – утвърдена от министъра на труда и социалната политика)

за Раздел I. т.2. – по реда на чл.50 ал.4 от ППЗНЗ от ДБТ

– за Раздел II. по реда и условията на Програмите и ЗНЗ/ППЗНЗ от ДБТ

 

 

 

   Допълнителна и конкретна информация може да се получи в:

  • Дирекция “Бюро по труда” – Ямбол,

на адрес: гр. Ямбол,

ул. “Васил Карагьозов” № 2, ст. 11 и ст. 12,

както и на тел.: 046/66-24-78

 

 

   Информация може да се получи и във филиалите към дирекцията:

  • Филиал, гр. Стралджа,

на адрес: гр. Стралджа,

ул. “П. Яворов” № 55,

както и на тел.: 04761/62 88