Заседание на съвет по етническите въпроси

В заседателната зала на община „Тунджа“ се проведе заседание на Общинския съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.

В заседанието взеха участие и здравните медиатори от община „Тунджа“, както и ромските образователни сътрудници, назначени по  проект „Заедно – споделена грижа за предучилищно образование, възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в малките населени места от селски тип“, финансиран със средства, осигурени от Европейските структурни и инвестиционни фондове по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. 

             Участие взе и Цвета Петкова – експерт по програмата РОМАКТ, която е съвместна инициатива на Съвета на Европа и Европейската комисия.

В рамките на заседанието г-жа Петкова проведе обучение на тема „Междукултурна комуникация – маргинализация и специфични подходи за работа с различните групи и общности”.

След представената презентация по темата участниците в съвета споделиха опит и добри практики.

Медиаторите, от своя страна, запознаха членовете на съвета със своята работа, с често срещаните проблеми и постигнатите от тях успехи.

Пресцентър