Заседание на ОбС – Стралджа

На своето 13-то заседание , което е насрочено за 31 октомври от 10 ч., ОбС Стралджа приоритетно ще разгледа отчет за изпълнение на общинската Програма за енергийна ефективност 2014-2020г. Кметът на общината Атанас Киров е вносител на друг важен отчет – за приключилите и текущи инфраструктурни проекти с еврофинансиране за периода септември 2015г.- октомври 2016 г. В хода на дневния ред ще бъдат взети решения за отдаване под наем на язовири – публична общинска собственост, учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински имот – частна общинска собственост, учредяване на безсрочно безвъзмездно право на строеж по регулационен план на с.Войника в полза на МЗ за изграждане на ФСМП –Войника.

На вниманието на съветниците ще бъде и докладна записка относно издаване разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост, чрез съществуващи съоръжения от находище на минерална вода „Стралджа“-сондаж Я-50 и сондаж Я-12.

%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b4%d0%b6%d0%b0