Заседание на Областен щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия

Спрямо Заповед на Областният управител на област Ямбол от края на месец март, тази година, следва всички териториални поделения, Държавни горски стопанства при Югоизточно държавно предприятие – град Сливен, кметове на общини и кметства, собственици и ползватели на горски територии, както и лица извършващи дейности в тях, да създадат необходимата организация за осигуряване на пожарната безопасност в горските територии. Всички членове на щаба, докладваха готовност за справяне с бедствени ситуации, на представляваните от тях институции и общини.

Представители на Военно формирование 26 030 Безмер и Военно формирование 52 590, докладваха за изготвени планове за оказване на помощ на населението при бедствия, както и наличие на специални формирования и техника в готовност за работа при бедствия.

Държавно горско стопанство „Тунджа“, има изготвен годишен план за действие при гасене на пожари, както и постоянна специализирана група, която дава дежурства през пожароопасния период, който бе определен за времето от 01.04.2020г. до 31.10.2020г. със Заповед на Областния управител.

Представителят на Община Ямбол, докладва, че са направени нужните стъпки, за да бъдат уведомени всички предприятия, институции и граждани на територията на общината, за спазване на правилата по противопожарна безопасност. В град Ямбол се извършва косене на тревните площи, с цел избягване на предпоставки за възникване на пожари. От община Ямбол допълниха още, че служителите на СПООР, ще имат отговорността да следят за спазване на противопожарните мерки от страна на гражданите.

Общините „Тунджа“, Стралджа, Болярово и Елхово, също докладваха готовност за справяне с възникнали бедствени ситуации. И в четирите общини, парковете, деретата и гробищните паркове са почистени, а пътищата от общинските пътни мрежи се поддържат в добро състояние спрямо мерките за противопожарна безопасност. В общините има доброволни формирования, които са готови за действие при възникнали бедствени ситуации.

От Български червен кръст, изразиха своята готовност за помощ при справяне с бедствия. С помощта на своите доброволци, тя могат да сътрудничат при нужда от евакуация на населението, както и да  оказват първа помощ и психологическа помощ на пострадали. Заедно с РУО Ямбол, от БЧК се грижат и за превенцията на случаи на удавяния на деца и младежи в неохраняемите водни басейни на територията на областта.

Заседанието на Областен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия беше водено от господин Волен Дичев, заместник областен управител на област Ямбол.