Заседава Общински съвет „Тунджа“

Точно в 10,00ч. Общински съвет „Тунджа“ – Ямбол започна двадесет и първата си редовна сесия. Тя се провежда в заседателната зала на Община  „Тунджа“,  при следния проект за

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.      Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

2.     Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община „Тунджа“.

3.     Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по извънбюджетната сметка за извършване на разходи по проект „Заедно“ – споделена грижа за предучилищно образование, възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в малките населени места от селски тип“.

4.     Упълномощаване на кмета на община „Тунджа“ за издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на образованието и науката за обезпечаване авансово плащане във връзка с изпълнението на проект „Хоризонти“-чрез образователна интеграция към пълноценна социализация в малките населени места от селски тип.“

5.     Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2017 г.

6.     Учредяване възмездно право на ползване върху имоти общинска собственост.

7.     Учредяване възмездно право на ползване върху част от имот общинска собственост.

8.     Учредяване  възмездно право на строеж върху имот – общинска собственост.

9.     Продажба на общински недвижими имоти.

10.  Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.

11.  Прекратяване на съсобственост.

12.  Издаване на разрешително за ползване на воден обект – общинска собственост.

13.  Даване на съгласие за придобиване на държавни имоти.

14.  Предоставяне за стопанската 2016/2017 година на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на селата в община „Тунджа“ общински полски пътища, включени в масивите за ползване на земеделските земи.

15.  Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община „Тунджа“ за 2016 г.

16.  Приемане на Програма за развитие на туризма в община „Тунджа“ за 2017 г.

17.  Приемане на годишен мониторингов доклад за реализацията на Плана за действие на Община „Тунджа“ в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите в област Ямбол за 2016 година.

18.  Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

19.  Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.

20. Отчет на председателя на ОбС „Тунджа“ за дейността на Общински съвет „Тунджа“ и неговите комисии през периода м. юли 2016 г.-м.декември 2016г.

21.  Отпускане на Еднократно парично подпомагане.

22. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.