Заседава Комисията по заетост към Областния съвет за развитие

Днес в сградата на Областна администрация Ямбол се проведе заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие.
На заседанието се представи процедурата за разработване на регионалните програми за заетост за 2024г, както и основните аспекти, изисквания, срокове и целеви групи.
Обсъдиха се предложения за състав на комисията за разработване на Регионална програма за заетост на област Ямбол, както и се одобри Методика за оценка на проектни предложения за включване в регионална програма за заетост.
Размерът на средствата за финансиране на програмата за всяка област е определен съобразно средномесечното равнище на безработица и средномесечния брой на регистрираните безработни в областта за деветте месеца на предходната година.
Размерът на определените средства за финансиране на регионалната програма на област Ямбол е 196 108 лева.
Николай Костадинов, председател на Комисията по заетост и заместник областен управител информира, че Областна администрация Ямбол няма да разработва проектно предложение за регионална програма за заетост, с цел общините да разполагат с по-голям финансов ресурс по програмата.
Съгласно Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта Областната и общинските администрации разработват проектни предложения за включване в регионалната програма на областта и ги внасят в Комисията по заетостта.
„Основната цел на регионалните програми за заетост и обучение е да допринесат за повишаване на заетостта, намаляване на безработицата и повишаване качеството на работната сила в регионите“ , заяви още Николай Костадинов.