Започна нов рием по проекта „Родители в заетост“

Агенцията по заетостта стартира нов прием на заявления от родители и безработни лица по проект „Родители в заетост“. Одобреният проект се реализира по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд+, а неговият финансов ресурс е от 24 млн. лева.

Родителите, които могат да се включат в проекта, са разделени в следните групи:

  • Родители на дете/деца до 5-годишна възраст, които не посещават детска ясла, детска градина или предучилищна група: осигуряване на детегледач до 8 часа на ден за дете/деца на родители, които са заети/самонаети/самоосигуряващи се и ползват отпуск за отглеждане на дете или са безработни;
  • Многодетни родители и самотни родители на деца до 12-годишна възраст, които посещават детска ясла/детска градина/училище: осигуряване на детегледач до 4 часа на ден за дете/деца на заети/самонаети/самоосигуряващи се или безработни родители.
  • Многодетни родители – които имат 3 или повече деца на възраст до 12 г.
  • Самотен родител – поради вдовство, развод или несключен граждански брак отглежда сам деца до 12-годишна възраст
  • Срок за наемане на детегледач: до 18 месеца или до навършване на 5/12 г. от детето/децата.
  • Родителите, които не са заети или самонаети/ самоосигуряващи се ще получат детегледач и трудово посредничество за срок до 4 месеца. Ако в рамките на този период започнат работа, договорът на детегледача се удължава до 18 месеца или до навършване на 5/12 години от детето/децата.
  • Възможности за безработните лица, желаещи да работят като детегледачи: да сключат трудов договор с Агенцията по заетостта и да получават възнаграждение в размер на:

–   минимална работна заплата (МРЗ) при грижа за дете до 5-годишна възраст, непосещаващо детска ясла/градина и добавка от ½ МРЗ при грижа за повече от 1 дете;

–   ½ МРЗ при грижа за дете/деца до 12-годишна възраст, посещаващи ясла/градина/училище и добавка от ¼ МРЗ при грижа за повече от 1 дете.

  • Начин на кандидатстване: Родителите и безработните лица (детегледачи) могат да подават своите заявления за включване в проекта само по електронен път чрез линк на сайта на Агенцията по заетостта.

Подробна информация за всички мерки за подкрепа и насърчаване на заетостта е публикувана на официалния сайт на Агенция по заетостта.