Започна национално проучване на потребностите от работна сила

Агенцията по заетостта стартира на 01.06.2023 г. поредното национално проучване за потребностите на работодателите в България от работна сила. През предходните пет години съвместно с Комисиите по заетост към Областните съвети за развитие в 28-те области в страната са проведени общо 10 проучвания на основание чл.10 от Закона за насърчаване на заетостта.

След направени нормативни промени, потребностите на работодателите от тази година ще се проучват веднъж годишно. Аналогично на предходните изследвания и този път статистическата извадка е от различни групи работодатели по големина и икономическа дейност за всяка административна област, което формира неговата национална представителност.

Очакванията от настоящото проучване са да се получи актуална информация относно необходимостта от нови кадри през следващите 12 месеца, дали и по какви причини се очаква освобождаване на нает персонал. Ще се наблюдава и търсенето на кадри от т.нар. регулирани професии, както и на предпочитанията на работодателите за начините на осигуряване на необходимата работна ръка, включително чрез привличане на работници от чужбина. Чрез проучването ще се потърси информация и за необходимите след 3 до 5 години специалисти с висше и средно образование. Тази информация подпомага определянето на приоритетите в сферата на образованието, обучението и насърчаване на заетостта. Така ще бъдат отчетени както и последствията от негативните фактори в политически, икономически и социален аспект, така и промените в технологията и организацията на труда в периода на цифров и зелен преход на икономиката.

Агенцията по заетостта разчита отново на активното участие на работодателите от статистическата извадка, които ще бъдат поканени в периода 1 юни – 14 юли да споделят своите потребности и очаквания за осигуряване на нов или задържането на вече наетия персонал. On-line формулярът ще бъде активен от днес до 14 юли 2023 г. и ще се предоставя  чрез екипите на дирекции „Бюро по труда“ и работните групи към областните Комисии по заетостта, които до 11 август ще обобщят и анализират резултатите от проучването на областно ниво.

Информация за резултатите от проведеното настоящо проучване, както и от всичките 10 проучвания, проведени в периода 2018 г. – 2022 г. се публикуват на официалния сайт на Агенцията по заетостта, в рубриката „Проучване за потребностите от работна сила”.

 

Подробна информация за всички мерки за подкрепа и насърчаване на заетостта е публикувана на официалния сайт на Агенция по заетостта.