Започва ремонт на детската градива във Веселиново

Подписан е договорът за ремонт на детската градина  в с. Веселиново по проект „Основен ремонт за въвеждане на енергийно ефективни мерки на сградата на Детска градина „Дечка Сюлемезова“, находяща се в УПИ II, кв.24 по ПУП на с. Веселиново, Община „Тунджа“, по процедура BG06RDNP001-7.020 Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Основната цел на проекта е трансформацията на сградата с близко до нулево потребление и осигуряване на минимум клас А от енергията за отопление, охлаждане, топла вода за битови нужди и осветление от слънчеви панели и термопомпи, подобрена енергийна ефективност чрез саниране и подмяна на съществуващата PVC дограма.

Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца, а общата стойност – 785 823,80 лв. без ДДС.