Започва кандидатстването по помощта de minimis за картофи, черупкови плодове и култивирани гъби

От 12.07.2024 г. до 26.07.2024 г. земеделските стопани, отглеждащи картофи, черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници) и култивирани гъби могат да подават заявления за подпомагане по помощ de minimis.
Помощта се отпуска съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013, изменен с Регламент (ЕС) 2019/316 и се предоставя за покриване на част от производствените разходи на производителите за 2024 г
Бюджетът на помощта е до 13 000 000 лв., разпределени както следва:
• за картофи – до 7 000 000 лв.;
• за черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници) – до 5 000 000 лв.;
• за култивирани гъби – до 1 000 000 лв.
Максималният размер на помощта de minimis за един земеделски стопанин или едно и също предприятие не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895.75 лв.) за период от три последователни бюджетни години (2022 г. – 2024 г.).
Припомняме, че окончателният размер на ставките по помощта се определя от Министерството на земеделието и храните след приема на заявления за подпомагане и се утвърждават с решение на Управителния съвет на ДФ „Земеделие“.
Заявленията се подават в Областните дирекции на ДФ “Земеделие“ по постоянен адрес на физическите лица (при кандидатстване на ФЛ) и по седалището на едноличния търговец или юридическото лице (при кандидатстване на ЕТ и ЮЛ). Кандидатстването се извършва лично или чрез упълномощено лице, след представяне на нотариално заверено пълномощно по образец, изготвено от ДФЗ.
Указанията за предоставяне на помощта са публикувани на сайта на ДФЗ.