Започват реалните строителни дейности по проекта на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Ямбол

С официална церемония„Първа копка“ ще се отбележи ефективният старт на строителните дейности по проект BG16M1OP002-1.016-0003 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“с бенефициент „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол, финансиран по приоритетна ос „Води“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.“.

Строителните дейности започват с обект „Реконструкция на външен водопровод „Воден-Елхово“ в участък от с. Златиница до напорен резервоар – гр. Елхово“, за който на 26.02.2021г. Областният управител на Ямбол одобри изготвения проект във фаза „работен проект“ и беше предадена строителната площадка на изпълнителя – Обединение „Тунджа 2020“ ДЗЗД.

Официалното събитие ще се състои на 18 март 2021 г. (четвъртък) от 14.00 часана строителната площадка на обекта: Напорен резервоар- гр.Елхово в местност „Лозята“.

Реконструкцията на външния водопровод обхваща трасе с обща дължина над 11 км. Ще се изпълнява по съвременна безизкопна технология за полагане на тръбите. Очаква се строителството на този обект да приключи до края на годината.

В съответствие с графика на проекта напредват и останалите три инвестиционни обекта, включени в инвестиционния проект, а именно:

„Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Ямбол“

„Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Елхово“

„Нов външен водопровод от ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“ – Ямбол

Към настоящия момент за всички обекти са избрани изпълнители и са сключени договори за изпълнение след проведени обществени поръчки по ЗОП. За всички обекти са издадени и влезли в сила разрешения за строеж на фаза „идеен проект“ като ще бъдат изпълнявани по ФИДИКДоговорни условия.

В момента тече съгласуване на изготвения „работен проект” за обект „Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Ямбол“,като по график, обектът следва да стартира в началото на месец май 2021г. Предстоящо е и приключването на проектирането на „Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Елхово“, който по план следва да стартира в средата на месец юни 2021г. До средата на месец април ще започне и работната фаза на проектирането на обект „Нов външен водопровод от ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“ – Ямбол.

Проект BG16M1OP002-1.016-0003 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол“ се изпълнява от местното ВиК дружество в качеството на директен бенефициент по оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.“. Проектът е на обща стойност 31 231 619,65 лева исе финансира от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд. Срокът за цялостното изпълнение на дейностите по проекта е до октомври 2023 година.