Заповед

№ РД –  07-0232

Гр. Ямбол 13.03.2020 г.

           Във връзка  със Заповед РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването,  по повод усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение както и необходимостта от преформулиране на общински политики и социални ангажименти в контекста на актуалната епидемиологична ситуация в интерес на самотните възрастни хора, лицата с увреждания и до други представители на най-уязвимите обществени групи, на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал.2 от ЗМСМА

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 

  1. Преустановяват се посещенията в социалните услуги на територията на Община „Тунджа“, които предоставят дневна и почасова грижа – Дневния център за пълнолетни лица с увреждания- с. Веселиново, ЦСРИ- с. Калчево, Дневните центрове за стари хора в с. Генерал Инзово и с. Скалица. Услугите, касаещи индивидуални интервенции да се предоставят в домовете на потребителите по график, при спазване на противоепидемичен контрол;
  2. В социалната услуга „Дом за стари хора“, с. Болярско, да се ограничи достъпът на външни лица и да се преустановят посещенията и свижданията. Персоналът да спазва стриктно препоръчаните от СЗО предпазни мерки – почистване, проветряване и дезинфекция на помещенията. Личната хигиена на потребителите да се извършва при строг контрол и спазване на всички епидемични мерки. Близките на настанените потребители да получават информация от директора на специализираната институции;
  3. Забранявам настаняването на нови лица в Дом стари хора с. Болярско, община „Тунджа“;
  4. Социалните услуги, които предоставят подкрепа в дома на възрастни хора в невъзможност за самообслужване и на лица с увреждания – Домашен социален патронаж, Механизъм за лична помощ и Патронажна грижа, продължават дейността си при спазване на противоепидемичните мерки;
  5. Продължава дейността на Детска млечна кухня при спазване на строг контрол;
  6. Екипите от социалните услуги дневна грижа приоритетно да се включат в разнасянето на готовата храна в услугите „обществена трапезария“ до домовете на възрастните потребители и лицата с увреждания.
  7. Ръководителите на социални услуги, персоналът на учебните и детски заведения, читалищни секретари, здравните медиатори и всички общностни работници на територията на община „Тунджа“, координирано с кметствата и общинска администрация да осъществяват логистична подкрепа и съдействие при осигуряване на медикаменти, стоки и услуги на самотни възрастни хора, лица с увреждания и други рискови групи в уязвима ситуация.

 

 

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Станчо Ставрев – заместник-кмет на Община „Тунджа“.

 

Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

              ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

 Кмет на Община „Тунджа”