Заповед

РД-07-0231

 гр. Ямбол, 13.03.2020г.

  

            На основание чл. 44, ал.1 т.1 и ал.2 от ЗМСМА и чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето, във връзка със Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

  1. Кметовете и кметските наместници да уведомят срещу подпис всички собственици на търговски обекти и други заинтересовани лица за изпълнение на противоепидемичните мерки утвърдени от Министър на здравеопазването със Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г.
  2. Кметовете и кметските наместници да следят за стриктно спазване на Заповед№ РД-01-124 от 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването. на територията на съответните населени места.
  3. Кметовете и кметските наместници, да участват в съвместни проверки на органите на МВР и РЗИ и съдействат за предприемане, в т.ч. и принудителни мерки, спрямо нарушителите на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

 

          Контролът по заповедта възлагам на Секретаря на общината.

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /п/

Кмет на Община „Тунджа“