Заповед

РД-07-0230

 гр.Ямбол, 13.03.2020г.

 

            На основание чл. 44, ал.1 т.1 и ал.2 от ЗМСМА и чл.63, ал.4 и ал.5 от Закона за здравето, във връзка със Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М:

           

Считано от 15.03.2020 г. до второ нареждане:

  1. Забранявам ползването на помещенията на пенсионерските клубове.
  2. Във всички административни сгради строго да се спазват санитарно-хигиенни изисквания и се извършват дезинфекционни дейности.
  3. Въвеждам ограничение на работното време с граждани в административната сграда на общината, както следва: от 09.00 ч.-11.00 ч. и от 13.00ч.-15.00 часа.
  4. Кметовете и кметските наместници и ръководителите на административните звена да организират приемането на граждани при обслужване само на едно лице пред гишетата и/или в стаите за административно обслужване.
  5. Преустановявам приемния ден на кмета на общината.
  6. Приемането на граждани от заместник-кметовете, секретаря и ръководителите на административни звена да става при крайна необходимост.
  7. Обмена на информация с администрациите по населени места да става изключително по електронен път.

 

    Контролът по заповедта възлагам на Секретаря на общината.

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /п/

Кмет на Община „Тунджа“