Заключителна пресконференция

по проект „Център за услуги в домашна среда  – интегриран  модел на социално включване за независим живот в малките населени места от селски тип в община „Тунджа“

На 25 август 2017 г., в административната сграда на община „Тунджа” се проведе заключителна пресконференция, на която бяха отчетени резултатите от изпълнението на проект „Център за услуги в домашна среда  – интегриран  модел на социално включване за независим живот в малките населени места от селски тип в община „Тунджа“, финансиран по операция BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“ на ОП РЧР 2014 – 2020 в размер на 499 964.12 лв. Общата продължителност на проекта е 22 месеца, като интегрираните услуги за потребителите се предоставят  за период до 18 месеца.

Кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев приветства всички и сподели, че този успешно реализиран проект е част от активната социална политика, която Община „Тунджа“ провежда с грижа към най-уязвимите общности, като се цели чрез различни форми на подкрепа да се подобряват условията и качеството на живот на хората. Той допълни, че грижите за най-уязвимите хора са на първо място и трябва да станат постоянни, чрез делегиране на дейностите и ангажираността на държавата.

Гости на срещата бяха представители на Областен информационен център – Ямбол, кметове и кметски наместници, специалисти и участници в дейностите по проекта.

Заместник-кметът на община „Тунджа“ Станчо Ставрев акцентира върху важността, спецификата на проекта и основните ползи от реализацията му, чрез предоставянето на интегрирани медико-социални услуги на лица и деца с увреждания, както и на възрастни хора над 65 годишна възраст, които поради хронични здравословни проблеми трудно организират своя бит в домашна обстановка.

Ръководителят на проекта Силва Иванова представи реализираните дейности и постигнатите резултати.

С изпълнението на проекта, Община „Тунджа“ успешно подобри качеството на живот на хора в неравностойно социално положение – с физически и ментални увреждания, самотно живеещи възрастни хора, деца с трайни увреждания и техните семейства.

Потребители на услугата са 176 лица, живеещи на територията на 23 населени места  от състава на общината:  Безмер, Бояджик, Веселиново, Генерал Инзово, Дражево, Завой, Златари, Калчево, Кукорево, Коневец, Маломир, Могила, Победа, Робово, Роза, Симеоново, Скалица, Тенево, Ханово, Окоп, Хаджидимитрово, Чарган и Сламино.

От стартирането на проекта, на два етапа, до момента, са назначени 44 лица, ангажирани конкретно с ежедневната помощ на нуждаещите се потребители – 25 домашни помощници и 19 лични асистента. 

Предлаганите от личните асистенти почасови услуги бяха преди всичко свързани с подкрепа за лична помощ, при комунални дейности, общуване и поддържане на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него, административни, и други услуги, а подкрепата, която предоставяха домашните помощници, беше насочена приоритетно към поддържане хигиената на дома, помощ при осъществяване на личната хигиена, както и доставка и приготвяне на храна в жилището на ползвателя.

За качественото предлагане на интегрираните здравно-социални грижи по проекта се изгради ефективна система за наблюдение, включваща ясни индикатори и правила при предоставянето на услугата, позволяваща обективна оценка за работата на специалистите и асистиращия персонал, както и за резултати от реализиране на проектните идеи.

            В рамките на интегрираните социални услуги в домашна среда, ползвателите получаваха медицинско наблюдение, рехабилитационна, психологическа помощ и подкрепа от страна на назначените по проекта специалисти: 3 социални работници, 3 медицински специалисти, 2 рехабилитатори и  1 психолог.

Реализирането на задължителния мониторинг се извършваше чрез редовно наблюдение работата на асистиращия персонал и ежемесечно оценяване качество на предлаганите услуги. В същото време се удостоверяваше удовлетвореността от получената подкрепа чрез провеждане на анкетно проучване сред предлагащи и ползватели на услугата.

            Като „формален“ обучителен процес и форма на  професионална подкрепа на персонала в Центъра за услуги в домашна среда се провеждаше супервизия от практикуващ психолог. Целта беше придобиване и развиване на умения и компетентности за поемане на отговорност за собствената си практика и подобряване качеството на предлаганите услуги. Чрез индивидуални и групови срещи супервизията оказва професионална подкрепа и начин за позитивно въздействие върху стреса.

            Първите крачки към предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда в Община „Тунджа“ са направени, тъй като чрез проектните дейности и специалистите, назначени в Центъра, се допринесе за положителна промяна в начина на живот на потребителите, задоволяване на най-належащите социални, здравни и битови потребности. Психологическата подкрепа е спомогнала за извеждане от социална изолация на семействата на деца с трайни увреждания, за справяне с психо-емоционалното напрежение, а в някои случаи и във възвръщане на трудовата активност на близките на потребителите на услугата.

Проектът надгради и разшири добрия опит в предоставянето на почасови услуги в домашна среда, който вече общината има в предоставянето на сходни услуги по проекти реализирани на нейна територия, същевременно е и ключов, защото чрез него се гарантира устойчивост на проект „Нови възможности за грижа”, финансиран по схема „Нови Алтернативи” на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Пресцентър