Заключителна пресконференция в град София по проект „На фокус“

На 30 Април 2024, в град София се проведе заключителна пресконференция по проект „НА ФОКУС-националния капацитет в областта на убежището и миграцията“, № BGHOMEAFFAIRS-1.005-0001-C01, по договор № 812108-11-27. 01.2023 г., финансиран със средства по програма „Вътрешни работи“, Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г. Бенефициер по проекта е Сдружение Български Червен Кръст, а партньори са Сдружение Евроклуб Жена и Държавната агенция за бежанците при Министерски Съвет.

 

Проектът стартира на 27.01.2023 и приключва на 30.04.2024. Проектът успешно реализира поредица от дейности, насочени, както към повишаване на капацитета на различни представители от обществото, в областта на убежището и миграцията, така и услуги директно насочени към гражданите на трети страни търсещи международна закрила или получили временна закрила, със специален фокус върху уязвими лица.

 

 

В рамките на пресконференцията, екипът на проекта представи поредицата от успешно реализирани проектни дейности:

 

  • Подобряването на капацитета на институциите и гражданското общество в областта на убежището и миграцията е от съществено значение за постигане на по-справедливо, хуманно и ефективно управление на миграционните процеси и защита на правата на бежанците и мигрантите. Поради тази причина бяха организирани и проведени три поредици от обучения:

 

–        Обучение на над 90 представители на местни власти за прилагане на законодателството в областта на временната закрила, в градовете Ямбол, Сливен, Бургас, Варна и Добрич

–        Обучение на над 100 представители на гражданското общество, в областта на убежището и миграцията, в градовете Ямбол, Бургас, Варна, Русе, Хасково и Стара Загора

–        Обучение на над 150 представители на институции и международни НПО, в областта на убежището и миграцията, в областите Ямбол, Бургас, Варна, Русе, Хасково и Стара Загора.

 

  • В рамките на проекта бяха изработени и няколко интелектуални продукти, които са налични в електронен формат на сайта на проекта: https://nafocusbg.eu/

 

– Доклад с идентифицирани добри европейски и други международни приложими практики по отношение на интеграцията на граждани търсещи убежище.

– Наръчник за правата и задълженията в България на гражданите с временна закрила.

– Пакет от специфични процедури и стандарти за насочване, приемане, грижа и настойничество/представителство на непридружени малолетни и непълнолетни

 

  • Проектът реализира и редица дейности, директно насочени към гражданите на трети страни търсещи международна закрила или получили временна закрила, със специален фокус върху уязвими лица:

 

–        Ремонт и оборудване на помещение за превръщането му в Център за интегрирани услуги в град Ямбол.

–        Функциониране на Център за интегрирани услуги в град Ямбол, осигуряващ възможност за безплатно настаняване, изхранване, социална и психологическа подкрепа на 17 граждани с временна закрила, за период от 5 месеца, в рамките на проекта.

–        Организиране и провеждане на 3 курса по Български език, ниво А1, за 30 граждани с временна закрила в градовете Бургас и Варна и за 15 граждани търсещи международна закрила в РПЦ-Харманли.

–        Предоставяне на над 450 индивидуални правни, социални и психологически консултации на 450 гражданите на трети страни търсещи международна закрила или получили временна закрила, със специален фокус върху уязвими лица.

 

Чрез реализиране на всички заложени дейности, проектът успя да допринесе за подобряване на националния капацитет на компетентните служби и заинтересованите страни в България, в областта на убежището и миграцията, за предоставяне на услуги на граждани на трети държави, търсещи международна закрила или получили временна закрила, със специален фокус върху уязвими лица.

 

Ръководството и на трите партниращи организации, в рамките на проекта, потвърдиха желанието си да продължат да си сътрудничат и партнират, реализирайки дейности в областта на убежището и миграцията.

 

Заключителната пресконференцията по проекта осигури възможност на всички заинтересовани страни да се запознаят с дейностите по проекта, както и да общуват директно с ръководството на партньорите по проекта и екипа по проекта.