„Заедно можем. Взаимодействие между семейство и училище“

На 27 октомври 2018 година в Посетителски център – Лесопарк Бакаджик, се проведе изнесено обучение по проект „Заедно можем. Взаимодействие между семейство и училище” на тема: Интеркултурното образование- в отговор на училищните нужди и предизвикателства”. Участваха 30 учители и 20 родители от основните училища в село Дражево и село Веселиново.
Обучението се ръководи от психолог-фасалитатор – Иван Ангелов, който чрез презентационни и дискусионни методи запозна присъстващите с целта на срещата.  Обучителният панел беше разположен в два блока- предиобеден и следобеден, структуриран по начин, който провокира участниците към активност, балансиран практически подход, интерактивни форми на работа с обратна връзка.


Теоретичните блокове бяха кратки и пряко свързани с груповата динамика. Времето за  работа даде възможност да се подготвят и проведат разнообразни и взаимнодопълващи се дейности по темата- работа в малки групи, дискусии, ролеви проигравания, обсъждане на ситуации и др. Специфичната цел на обучителният семинар беше да се отвори пространство за дискусия, да се провокират родители и учители към взаимно сътрудничество.
Основните акценти на обучението бяха:спецификата на средата, в която оперират тези училища- езика, на който се контактува в семейството, социалния статус на родителите, населеното място, вида на училището. Учителите имат нужда да овладеят нови методи за работа, като използват различната културна среда на учениците за постигане на по-добри резултати, а родителите да бъдат активни партньори. Проектът подпомага решаването на проблема чрез посочване на пътищата на интеркултурното образование, чрез приложение на успешни етносоциални практики и технологии в интеркултурна среда, изграждане на социокултурна компетентност на педагогическите специалисти и родителите в професионален и личностен план.

Иван Ангелов – психолог