ПРИЛАГАНЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ НА ЕС В  СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ-ТУНДЖА И ПРОЕКТИТЕ КЪМ НЕЯ

         

     Прилагането на хоризонталните принципи на ЕС заема ключово място в изпълнението на Стратегията за ВОМР на МИГ-Тунджа, както и в подготовката, изпълнението и мониторинга на проектите по мерките от Стратегията.

   Насърчаване на равенството между мъжете и жените и на недискриминацията

   Принципът за равенство между половете ще бъде последователно интегриран в прилагането на стратегията, като се насърчава участието на по-слабо представения пол. При разработването на рамката за наблюдение на Стратегията за ВОМР   е заложен индикатор, с помощта на който ще бъде наблюдаван балансът между представителите на двата пола и резултатите от усилията за равно включване, като се взети под внимание аспектите на различните изисквания за равни възможности на различните групи.

    При прилагането на СВОМР ще бъдат положени специални усилия, за да се осигури информация и насоки за подпомагането по начин, който да гарантира достъпа и насърчи участието на представители на всички групи от населението на територията. Във всеки проект, където това е приложимо ще се изисква подсилване на аспектите във връзка с равните възможности на групите в неравностойно положение, включително ромското население и хората с увреждания.

     Устойчиво развитие

     Устойчивото развитие е дългосрочно развитие, което отговаря на нуждите на настоящето, без да ограничава и нарушава възможността на бъдещите поколения да посрещат своите собствени потребности.  Устойчивото развитие обединява два основни стремежа: постигане на икономическо развитие, осигуряващо нарастващ жизнен стандарт и опазване и подобряване на околната среда. ЕС се стреми към устойчив икономически растеж, повече и по-добри работни места и по-голяма сплотеност, но по начин, който съхранява света около нас за бъдещите поколения.

     Отчитайки това Стратегията за Водено от общностите местно развитие си поставя за цел подобряване качеството на живот на територията на МИГ-Тунджа като стъпва на едно интегрирано разбиране за качество на живот, базирано на концепцията за устойчиво развитие и отразено в палитрата на приоритетите и специфичните цели на стратегията. Благоприятните екологични условия са съществен фактор, влияещ на социално-икономическото развитие. Предвидените в СВОМР мерки са насочени към насърчаване на икономическото развитие на територията от една страна, но и насърчаване опазването на околната среда, възстановяването на природното и културно наследство и утвърждаването на местната идентичност.

     В съответствие с чл.7 и чл.8 на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета,  МИГ- Тунджа чрез процедурите за подбор на проекти ще осигурява при кандидатстването и изпълнението на проектите и задължително  ще следи за спазването на:  

  • равните възможности за всички, включително възможностите за достъп за хора с увреждания чрез интегрирането на принципа на недискриминация. Европейският съюз насърчава равнопоставеността както между мъжете и жените, така и между представителите на различните малцинствени групи и се стреми да отстрани всички дейности, водещи до неравнопоставеност. В този контекст, процедурите за подбор на проекти са отворени за всички кандидати, които отговарят на изискванията, независимо от техния пол, расов или етнически произход, религия или вероизповедание, увреждане, възраст или сексуална ориентация.
  • подкрепата за проекти, които допринасят за опазване на околната среда, повишаване на ресурсната ефективност и смекчаване на последиците от изменение на климата и приспособяване към тях.

Тази публикация  е    изготвена   с  финансовата подкрепа на Европейския съюз –  Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските  райони,  в  изпълнение на  Споразумение за изпълнение на Стратегия за  ВОМР № РД50-39/23.04.2018 

Отговорността за нейното съдържание е изцяло на МИГ-Тунджа и по никакъв начин не може да се приема, че  публикацията отразява официалното становище на Европейския съюз и Управлявашите органи на Програмите, включени в Споразумението за изпълнение на Стратегията за ВОМР.