Експерти от ЮИДП участваха в изнесена среща на екипа по проект “Земите и горите на орела”

На 29 и 30 юни се проведе първата изнесена среща на екипа за управление на проекта „Земите и горите на орела“, който е по програма LIFE на ЕС. Страни в проекта са ИАГ, БДЗП, ЮИДП и СИДП, а целта му е да бъдат създадени нови местообитания за малкия креслив орел, да бъде опазен вида и да бъде съхранено биологичното разнообразие на горите в България.

В първият ден на събитието бе представен напредъка по проекта, както и предстоящите крсаткосрочни и средносрочни задачи и събития. Целта на дейностите, включени в проекта, по които експертите от ЮИДП ДП -Сливен работят, е да допринесат за дългосрочното запазване на гнездящата популация, чрез опазване на съществуващите местообитания за размножаване и хранене и чрез създаване на нови местообитания, решаващи за неговото съществуване. Проектът за малкия креслив орел е първия, в който Югоизточно държавно предприятие е включено като партньор по изпълнение.

Във втория ден от срещата се състоя теренно представяне на резултатите от проведеното обучение по прилагането на т.нар. „Заарландски метод“ за индивидуално производство на висококачествена дървесина. Той е нов, щадящ метод за отглеждане на дървесина и се извършва на територията на Югоизточното държавно предприятие.

Към днешна дата, близо 1000 двойки от вида малък креслив орел гнездят в България, като това нарежда страната ни на първо място на Балканите. Учените от БДЗП обявиха, че пет от гнездата се наблюдават пряко, като са направени 141 985 снимки, които са изключително ценни и разкриват много нови неща за живота на орела, картираните хранителни местообитание и др.

В проекта са предвидени значителни средства за залесяване, както и трансформиране на иглолистни култури, обучения на заинтересовани страни и 5 обучения по един от най-добрите начини за стопанисване на горите – Заарландският метод.