Европейски средства за икономически растеж

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

В залата на Областен информационен център – Ямбол се проведе информационна среща, насочена към представителите на бизнеса в областта. Целта на събитието бе да улесни производствените предприятия на територията да получат европейско финансиране в помощ на иновативните си идеи и желания да разширят, осъвременят и разнообразят своите дейности.


Гост-лекторът проф. Райчевски запозна присъстващите с настоящите и предстоящи възможности по програмите „Иновации и конкурентоспособност“ и „Хоризонт 2020“ като основно разясни връзките с Иновационната стратегия за интелигентна специализация и Национална стратегия за насърчаване на МСП в България 2014-2020. Професорът е носител на наградата на Министерството на икономиката за принос към Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013г. и член на Комитета за наблюдение на ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“.
В най-големи подробности бе представена предстоящата процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“, като бе наблегнато на възможните недоразумения и грешки при кандидатстване. До края на тази календарна година се очаква с особен интерес и процедурата „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, върху която също бе акцентирано по време на събитието.
Подобни срещи са особено интересни и полезни за представителите на бизнеса, защото ги запознават предварително с важни и практични моменти, свързани с кандидатстването и управлението на европейски проекти.

ОИЦ – Ямбол е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Областен информационен център-Ямбол
Тел.: 046/620186
e-mail: oic.yambol@eufunds.bg
facebook: Областен информационен център – Ямбол