„Европа за нас“

На пресконференция с медии от област Ямбол беше поставено началото на общата за мрежата от 28 областни информационни центрове инициатива, в която ОИЦ-Ямбол ще се включи с  редица събития.

 

 Тази година общата кампания ще  бъде фокусирана в няколко значими годишнини:

  • 60 години Европейски социален фонд;
  • 10 години от присъединяването на България към ЕС;
  • 6 години от цялостното функциониране на Мрежата от 28 информационни центъра.

 

В периода 03.04.-25.04.2017г.  ОИЦ-Ямбол ще посети всички общини в област Ямбол,където освен полезна информация за предстоящи и актуални процедури по оперативните програми, присъстващите ще бъдат запознати с постигнатото в резултат на 60 годишното съществуване на ЕСФ и инвестициите в хората. Ще бъдат представени проекти, финансирани от ЕСФ с местно значение.

 

На 25.04.2017г. ОИЦ-Ямбол ще чества 10 години България в ЕС с организиране на  изложба на проекти, финансирани от ЕСИФ в областта и открита приемна.

 

            На 17.05.2017г. ОИЦ-Ямбол ще отбележи 6 години съществуване на мрежата от областни информационни центрове с представяне на обобщена информация от проведените в рамките на кампанията събития и ще бъде поставен краят на кампанията на територията на областта.

 

         На пресконференцията с медии бе обявено началото на фотоконкурс ,,Европа за нас“, насочен към ученици от областта.

         От 10.03.2017г. до 28.04.2017г. в офиса на ОИЦ-Ямбол на ул.,,Търговска“№ 34 ще бъдат приемани снимки от успешно изпълнени проекти в областта и придружаващи документи за участие.

От получените фотографии ще бъдат класирани 30 броя, които ще участват в изложба, подредена в Арт галерия „Кирил Кръстев“ и ще получат поощрителни награди.

За класираните на първите три места участници са предвидени следните награди:

  • Първо място – iPadmini;
  • Второ място –компактен фотоапарат;
  • Трето място – аудиослушалки.

         Класираните в конкурса ще бъдат обявени в Единния информационен портал www.eufunds.bg и на фейсбук страницата на Областен информационен център-Ямбол: https://www.facebook.com/OblastenInformacionenCentrGrAmbol/ на 5 май 2017 г.

Награждаването на тримата финалисти ще се състои на 10 май 2017 г. в Арт галерия „Кирил Кръстев“ на ул. „Търговска“ № 34.

       Финалът на кампанията ще бъде обявен официално на 19 и 20 май 2017г. със заключително събитие за всички областни информационни центрове в гр.Габрово.

 

ОИЦ – Ямбол е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФОТОКОНКУРС
,,ЕВРОПА ЗА НАС“
ТЕМА И ЦЕЛ НА КОНКУРСА:
Фотоконкурсът се организира от Община Ямбол и Областен информационен център-Ямбол във връзка с отбелязването на 10 години България в ЕС и популяризирането на Кохезионната политика в България на ниво област. Целта на конкурса е да се покажат обновени елементи на градската среда, възстановени или изградени обекти с природно, културно, религиозно или историческо значение за област Ямбол и проведени събития, реализирани с европейски средства. Ще бъде проведена изложба с подбрани фотографии от конкурса, на която ще бъде показан обновеният облик и атмосфера на населените места на територията на област Ямбол в резултат на десетгодишното членство на България в ЕС.
ОРГАНИЗАТОРИ:
1. Община Ямбол
2. Областен информационен център – Ямбол
ПРАВО НА УЧАСТИЕ:
Право на участие в конкурса имат ученици, обучаващи се в училища на територията на област Ямбол.
ИЗИСКВАНИЯ:
Всеки участник може да участва с до пет снимки, които отразяват резултати от дейности (обекти, събития, услуги и др.) от успешно изпълнени проекти в област Ямбол, финансирани със средства от европейските фондове.
За участие във фотоконкурса е необходимо всеки участник да приложи към фотографиите си попълнен формуляр за участие и декларация за авторски права, приложения към настоящия регламент. Във формуляра за участие е необходимо да бъде посочено заглавие/ послание на снимката, място, където е заснета и по възможност кратка информация за проекта (наименование на проекта и бенефициент).
Технически изисквания: Фотографиите могат да бъдат цветни или черно-бели. Трябва да бъдат предоставени на електронен носител (във формат JPEG или TIFF с минимален размер 1,5 MB (2048/3088 ppi, 300dpi).
Не се допуска рамка, дата и подпис на автора.
Организаторите си запазват правото да не допускат до участие в конкурса снимки, които не отговарят на зададените минимални технически параметри, извън темата на
www.eufunds.bg
Проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Ямбол“ № BG05SFOP001-4.001-0002-C02,
финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
конкурса или в противоречие с общоприетите морални норми. До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация или липсващи документи.
ОЦЕНЯВАНЕ:
Оценяването ще се извърши от експертно жури на два етапа.
В първия етап се класират 30 фотографии.
Във втория етап от класираните 30 се избират тримата победители.
Критериите за оценка са: принадлежност към темата на конкурса, естетическо изпълнение, оригиналност, визуално въздействие.
НАГРАДЕН ФОНД:
За тримата финалисти са предвидени следните награди:
 Първо място – iPad mini
 Второ място – компактен фотоапарат
 Трето място – аудиослушалки
ПРИДРУЖАВАЩА ИНФОРМАЦИЯ:
Файловете на снимките, придружени от формуляра за участие и декларация за авторски права, се изпращат по поща, по куриер или се представят в офиса на Областен информационен център – Ямбол на адрес: гр.Ямбол, ул. ,,Търговска“ № 34 (Арт галерия ,,Кирил Кръстев“).
Срокът за получаване на фотографиите е до 18.00 часа на 28 април 2017 г. включително, видно от пощенското клеймо за получаване или подписаната разписка на куриерската фирма.
От получените фотографии ще бъдат класирани 30 броя. Те ще имат възможността да участват в изложба на финалистите и ще получат поощрителни награди.
Класираните 30 снимки с имената на техните автори ще бъдат обявени в Единния информационен портал www.eufunds.bg и на фейсбук страницата на Областен информационен център-Ямбол: https://www.facebook.com/OblastenInformacionenCentrGr Ambol/ на 5 май 2017 г.
Откриването на изложбата и обявяването на победителите ще се състои на 10 май 2017 г. в Арт Галерия „Кирил Кръстев“ на ул. „Търговска“ № 34.
ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:
Всеки ученик от училище на територията на област Ямбол може да вземе участие в конкурса с до 5 снимки, изпратени в рамките на посочения срок, придружени от попълнен формуляр за участие и декларация за авторски права. За участниците до 18 годишна възраст се изисква съгласие от страна на родители/настойници, което задължително се отбелязва във формуляра за участие, както и в декларацията за авторски права.
Снимките трябва да бъдат авторски, а не създадени в съавторство. За доказване на авторство всеки участник в конкурса попълва и подписва декларация, че е носител на авторските права на фотографията/фотографиите, с която/с които участва и че освобождава организаторите на конкурса от претенциите на трети лица.
www.eufunds.bg
Проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Ямбол“ № BG05SFOP001-4.001-0002-C02,
финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
С попълването на декларацията за авторско право участникът във фотоконкурса дава изрично съгласие изпратените от него фотографии да бъдат използвани в дейността на ОИЦ-Ямбол и Община Ямбол при изготвяне на информационни и рекламни материали, включване в изложби, презентации и др., без да предявява допълнителни претенции. Участниците дават съгласието си организаторите да публикуват имената им като автори на снимките.
Наградата е лична и не може да се преотсъпва на трето лице. Не се предоставя паричната равностойност на спечелената награда.
ПРИЕМАНЕ НА РЕГЛАМЕНТА НА КОНКУРСА:
С изпращането на фотографиите и попълнените коректно формуляр за участие и декларация за авторски права, участниците декларират, че са запознати с регламента на конкурса и го приемат без възражения.

Плакат фотоконкурс 2