Допълнителни 212 000 лева договаря по Оперативна програма община „Тунджа“

Ще бъдат назначени още 20 служителя в подкрепа на самотните възрастни и хората с увреждания

Като част от предприетите спешни мерки във връзка с въведеното извънредно положение и предоставените възможности от Управляващия орган на ОП РЧР за допълнителен финансов ресурс, Община „Тунджа“ депозира искане за изменение на договора по операция „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – Компонент 3.

Целта на операцията е мобилизиране на допълнително публични ресурси за превенция и подпомагане достъпа до здравни и социални услуги на уязвими лица, включително на хора с увреждания или в невъзможност от самообслужване, които са застрашени в най- голяма степен от корона вируса. Планира се обхващане на 130 лица в контекста на създалата се извънредна епидемична ситуация  на територията на общината.

Услугите за лицата по домовете ще включват доставка на готова храна, хранителни продукти и други вещи от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги.

За предоставянето на услугите се предвижда наемането в спешен порядък на 20 щатни длъжности допълнително персонал на пълен и/или непълен работен ден, които ще предоставят услуги по домовете на 130 лица от уязвими групи.

Средствата, предвидени за обезпечаване на тази мярка възлизат общо на 212 550.00 лв, в т.ч. 151 821,43 лв за обезпечаване на работни заплати и осигурителни плащания за сметка на работодателя и  60728,47 лв., в които са планирани разходите за гориво, лични предпазни средства, дезинфекциращи препарати и др., както и непреки разходи.