Доброволци на БЧК-Ямбол се обучават за действия при наводнения

От  10 – 12 септември 2021г., в обучителния център на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в град Бургас, се проведе обучение за общо 20 доброволци и служители на Ямболската червенокръстка организация за реакция при наводнения. Обучението е част от дейностите по  проект  „Центове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“ на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ и се осъществява в партньорство с БЧК.

      Основната цел е изграждането на капацитет за действия при наводнения и последващи кризи, като специален фокус бе поставен върху подготовката на членове на Доброволния екип за работа при бедствия, аварии и кризи /ДЕРБАК/ и ключови ръководни кадри в системата на БЧК – Ямбол. Участие взеха доброволци от петте общински организации на БЧК – Ямбол,  включени активно в дейности за превенция и намаляване на риска и негативните последиците от бедствени и други кризисни ситуации.

       Обучението се проведе от служители на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ и премина в две части – теоретична и практическа. През първата част  участниците се запознаха със съществуващата в Република България законова рамка, регламентираща действията и взаимодействието на институциите, като част от Единната спасителна система.  Специално място бе отделено на Доброволните формирования, изградени  към общините, тяхната роля и отговорности, съгласно Закона за МВР и изключителната роля и способности на специализираните екипи на БЧК по време на кризи. Подчертан бе, че  доброволците са незаменим ресурс, който може да бъде привличан към екипите на специализираните органи особено, когато наводненията и последиците от тях обхващат по – големи територии и по – голям брой хора.

        По време на практическата част, участниците имаха възможност да оттренират ситуации, свързани с действия по евакуиране на пострадали с лодки, безопасни начини на извеждане на пострадал от рушаща се в следствие на наводнение сграда, пълнене на чували с пясък за изграждане на изкуствени диги и други професионални способи, прилагани от спасителните екипи. Това даде възможност, доброволците на БЧК – Ямбол да изградят допълнителен капацитет и в бъдеще да бъдат незаменима част от екип от професионалисти, притежаващи високо ниво на компетентност, знания и опит в специфични дейности, насочени към хората в нужда.  

        Ямболската червенокръстка организация изразява искрена благодарност към служителите на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“, за високия професионализъм, отдаденост и компетентност по време на обучението, което допринесе за осигуряването на безопасна среда за провеждането на практическата подготовка.  

 

 

                                                 СЕКРЕТАРИАТ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ НА БЧК – ЯМБОЛ