Доброволци на БЧК се обучаваха да действия при наводнение

От  8 – 10 септември 2020г., в обучителния център на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в град Бургас, се проведе обучение за общо 20 доброволци и служители на Ямболската червенокръстка организация за реакция при наводнения. Обучението е част от дейностите по  проект  „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“ на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ и се осъществява в партньорство с БЧК.
      Основната цел е изграждането на капацитет за действия при наводнения и последващи кризи, като специален фокус бе поставен върху подготовката на членовете на Доброволния екип за работа при бедствия, аварии и кризи /ДЕРБАК/, изграден към БЧК – Ямбол. Участие взеха и доброволци от общинските организации на БЧК – Ямбол,  „Тунджа“, Стралджа и Елхово, включени активно в дейности за превенция и намаляване на риска и негативните последиците от бедствени и други кризисни ситуации.
       Обучението се проведе от служители на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ и премина в две части – теоретична и практическа. През първата част  участниците се запознаха със съществуващата в Република България законова рамка, регламентираща действията и взаимодействието на институциите, като част от Единната спасителна система.  Специално място бе отделено на Доброволните формирования, изградени  към общините, тяхната роля и отговорности, съгласно Закона за МВР и изключителната роля и способности на специализираните екипи на БЧК по време на кризи. Подчертан бе, че  доброволците представляват незаменим ресурс, който може да бъде привличан към екипите на специализираните органи особено, когато наводненията и последиците от тях обхващат по – големи територии и по – голям брой хора.
        По време на практическата част, участниците имаха възможност да оттренират различни ситуации, свързани с  адекватни действия по евакуиране на пострадали с лодки, безопасни начини на извеждане на пострадал от рушаща се в следствие на наводнение сграда, пълнене на чували с пясък за изграждане на изкуствени диги и други професионални способи, прилагани от спасителните екипи. Това даде възможност, доброволците на БЧК – Ямбол да изградят допълнителен капацитет и в бъдеще да бъдат незаменима част от екип от професионалисти, притежаващи високо ниво на компетентност, знания и опит в специфични дейности, насочени към хората в нужда.  
        Ямболската червенокръстка организация изразява искрена благодарност към служителите на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Бургас, за високия професионализъм, отдаденост и компетентност по време на обучението, което допринесе за осигуряването на безопасна среда за провеждането на практическата подготовка.  
 

                                                 СЕКРЕТАРИАТ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ НА БЧК – ЯМБОЛ