МИГ – ТУНДЖА ЗАПОЧНА ПОРЕДИЦА ОТ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ

?

В съответствие с изискванията на  Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР               № РД 50-39 от 23.04.2018 г. и одобрени със Заповед № РД09-736/10.08.2018  планирани дейности и разходи  за популяризиране на Стратегията на територията на нейното изпълнение, Местна инициативна група „Тунджа”  започна поредица от информационни срещи за активизиране  на общността за участие в проекти  и срещи с потенциални кандидати по мерките от Стратегията за Воденото от общностите местно развитие.

 Първата от предвидените осем  срещи  се състоя в село Дражево. Лектор беше г-жа  Марийка Георгиева – председател на УС  на Агенцията за регионално икономическо развитие – Сливен. Тя запозна потенциалните бенифициенти с възможностите за кандидатстване по предстоящите приеми по мерки, съгласно индикативния график на МИГ за периода 2018 и 2019 год. , както и с общите изисквания за допустимост на кандидатите, съгласно Стратегията  за ВОМР и действащата нормативна база.  Специално внимание беше обърнато на мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” с финансов ресурс на безвъзмездната финансова помощ в размер на 300 000 лева и на мярка  20 „Маркетинг, популяризиране и сертифициране на местното наследство, изделия и храни на територията на МИГ-Тунджа.”  с финансов ресурс  на безвъзмездната финансова помощ в размер на  133 000 лева. Акцентирано бе  на възможностите, които предлага мярка 20, която е насочена към маркетинг и популяризиране на местните традиции, обичаи и местни продукти. Създаването на регионална марка на територията на МИГ-Тунджа е само част от възможностите, от които могат да се възползват земеделските стопани, неправителствения сектор и община „Тунджа”.  На срещата присъстваха представители на община Тунджа, НПО,  училището в  с. Дражево, на читалището  в селото и  земеделски производители. По време на срещата те зададоха конкретни въпроси свързани с начините за кандидатстване и новите моменти в този процес. Интерес предизвика последната точка от  програмата  на информационната среща  „Работа с ИСУН: регистрация, подготовка и подаване на проектно предложение”.  Въпросите бяха свързани предимно с технологията на качването на проекти и как работи системата.  Г-н Георги Митев – изпълнителен директор на МИГ- Тунджа наблегна на ползата от тези информативни срещи като начин повече хора да имат досег с екипите и да задават директно въпросите си по различните мерки на многофондовата стратегия. Той подчерта, че през този програмен период възможностите за финансиране са много по – големи. Включени в Стратегията за ВОМР  са мерки от  няколко оперативни програми, освен добре познатата Програма за развитие на селата и селските райони. Това са ОП „Иновации и конкурентоспособност”, ОП „Развитие на човешките ресурси”, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” и ОП „Околна среда”

Информационни срещи на МИГ – Тунджа ще се състоят още  в селата Тенево, Генерал Инзово, Кабиле, Безмер, Ботево, Болярско и Окоп.

 

 

Тази публикация  е    изготвена   с  финансовата подкрепа на Европейския съюз –  Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските  райони,  в  изпълнение на  Споразумение за изпълнение на Стратегия за  ВОМР № РД50-39/23.04.2018 

Отговорността за нейното съдържание е изцяло на МИГ-Тунджа и по никакъв начин не може да се приема, че  публикацията отразява официалното становище на Европейския съюз и Управлявашите органи на Програмите, включени в Споразумението за изпълнение на Стратегията за ВОМР.