Дирекция “Бюро по труда”- Ямбол провежда

процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Дирекция “Бюро по труда” – Ямбол уведомява работодателите от общините Ямбол, „Тунджа” и Стралджа, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през април 2018 г., както следва:


Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:
безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) – свободни средства – 8 455 лв.;
безработни лица до 29-год. възраст на непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ) – свободни средства – 2 909 лв.;
безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) – свободни средства – 11 655 лв.;
безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) – свободни средства – 3 356 лв.;
безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) – свободни средства – 3 503 лв.;
безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) – свободни средства – 10 517 лв.;
продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) – свободни средства – 7 946 лв.;
до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) – свободни средства – 5 500 лв.;
безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) – свободни средства – 2 689 лв.;
Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:
работодатели от частния сектор (Компонент 1) – свободни средства – 6 562 лв.;
държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини и читалища, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) – свободни средства – 4 971 лв.;

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 16.04.2018 г. до 24.04.2018 г., включително.

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Ямбол, стая 11 и стая 12, както и на тел. 046/66-24-78.