Деца от центровете за социални услуги в Ямбол получиха технически средства по проект, за да учат дистанционно

Заместник-кметът на Община Ямбол Енчо Керязов предостави компютри, таблет, мултифункционални устройства и рутери, закупени по проект, финансиран чрез Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика, чиято цел е подпомагане на образователния процес на децата и младежите, настанени в центрове за настаняване от семеен тип на територията на община Ямбол.

На 24 август 2020 г. между Община Ямбол и Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика беше сключен договор по проект, финансиран по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирани от държавата дейност, от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас.

С отпуснатите средства в размер на 9 660 лв. бяха закупени 3 компютърни конфигурации, 9 преносими компютъра, 1 таблет, 2 мултифункционални устройства и 2 рутера за общо 20 деца, подлежащи на задължително предучилищно и училищно образование от две социални услуги на територията на Община Ямбол – Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания и Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания.

С дигиталните устройства ще бъде подпомогната самостоятелната подготовка на децата. Учениците имат възможност да ползват образователни платформи и да участват пълноценно при дистанционното обучение през новата 2020 / 2021 учебна година.

В резултат от изпълнението на проекта се очаква да се осигури непрекъснат образователен процес в електронна среда за децата и младежите, настанени в центровете за настаняване от семеен тип. Те получават равни условия с учениците, отглеждани в домашна среда за усвояване на учебния материал чрез онлайн обучение; развиване на компетентности при работа с различни образователни платформи, при междуличностна комуникация чрез електронни средства; формиране на способност за търсене на информация по проблем и ползването ѝ при необходимост; изграждане на учащите като равностойни участници на пазара на труда.