Детски ясли в област Ямбол през 2019 година

Към 31.12.2019 г. в област Ямбол функционират 13 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 576 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година броят на този тип детски заведения в областта и на местата в тях остава непроменен.

 

  1. Детски ясли и места в тях в област Ямбол

(Брой)

 

2013

2014

2015

2016

2018

2019

2020

Заведения

14

14

13

13

13

13

13

Места

618

497

590

573

577

577

576

 

В градовете детските ясли са 9 с 518 места, а в селата – 4 с 58 места.

През 2019 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ в област Ямбол са постъпили 457 деца, или с 27 по-малко в сравнение с 2018 година. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 491 деца. От тях момчетата са 263, а момичетата – 228.

Разпределението на децата в детските ясли по възраст показва, че най-голям е относителният дял на децата на възраст от 2 до 3 години – 93.5%, следван от дела на децата от 1 до 2-годишна възраст – 5.7% и на децата на 3 и повече години – 0.8%. 

Към 31.12.2019 г. по основно трудово правоотношение в детските ясли работят 121 души медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават децата.

Медицинските специалисти по „Здравни грижи“ са 60, като 86.7% от тях са медицински сестри (52). Немедицинският персонал, който се грижи за обслужването на децата в детските ясли, е 61 души.

 

 Методологични бележки

 

Статистическото изследване на детските ясли е изчерпателно годишно статистическо изследване, провеждано от Националния статистически институт. Обхващат се както самостоятелните детски ясли, така и яслените групи към детски градини (ДГ).

Източник на статистическа информация са самостоятелните детски ясли и яслените групи в състава на ДГ. Осигурени са данни за персонала, местата, броя и разпределението на децата по възраст.

Детските ясли се създават в съответствие със Закона за здравето и Наредба № 26 от 18.11.2008 г. на Министерството на здравеопазването (обн. ДВ, бр. 103 от 2 декември 2008 г., изм. ДВ, бр. 36 от 10 май 2011 г.) с цел подпомагане на семействата при отглеждане на деца до тригодишна възраст и за осигуряване на тяхното нормално физическо и психическо развитие. Детските ясли са организационно обособени структури, в които медицински и други специалисти осъществяват отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст. Яслени групи могат да се откриват и в целодневни и седмични детски градини, като организацията на работа в тях не се различава от тази в постоянните ясли.

Повече информация и данни за детските ясли са достъпни в Информационна система „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=60) и на сайта на НСИ (www.nsi.bg), раздел „Здравеопазване“(http://www.nsi.bg/node/3342/).

 

Иванка Чонгарова

Старши експерт

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол”

Териториално статистическо бюро – Югоизток