Детски ясли в област Ямбол през 2016 година

През 2016 г. в област Ямбол функционират 13 детски ясли, в т.ч. 3 самостоятелни детски ясли и 10 яслени групи в състава на детски градини. Спрямо 2015 г. броят им остава непроменен. Местата в детските ясли са 573 и намалява с 2.9% в сравнение с предходната година.

Броят на обслужените деца към края на годината е 556, което е с 2.2% повече спрямо 2015 година.

През 2016 г. в детските ясли са постъпили 458 деца, или със 108 повече в сравнение с 2015 година. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 556 деца, от които момчетата са 289, а момичетата – 267.

През 2016 г. разпределението на децата, отглеждани в детските ясли, по възраст е следното: децата на 1 година са 8.6% от общия брой, децата на 2-годишна възраст – 86.0% и децата на 3 и повече години – 5.4%. Спрямо предходната година относителният дял на децата на 1 година и на 3 и повече години се увеличава съответно с 0.7 и 1.2 процентни пункта, докато при децата на 2-годишна възраст намалява с 1.9 процентни пункта.

Към 31.12.2016 г. по основно трудово правоотношение в детските ясли работят 136 души медицински и други специалисти, като спрямо 2015 г. броят им намалява с 2.2%.

Медицинските специалисти по здравни грижи в детските ясли са 62, като 60 са медицинските сестри.