Детска градина „Слънце“ е сред шестте сгради в страната, която ще се отоплява и охлажда с геотермална енергия

За първи път детска градина в Ямбол ще се отоплява и охлажда с геотермална енергия. Детска градина „Слънце“ е сред шестте избрани сгради в страната, в които ще се изгради инсталация от този тип, след като Община Ямбол защити проект за нейното безвъзмездно финансиране в рамките на Норвежкия финансов механизъм. Договорът за финансиране беше подписан на 10 март от кмета на Ямбол Валентин Ревански и зам.-министъра на енергетиката Ива Петрова.

В рамките на проекта се предвижда да бъдат извършени инвестиции за енергийна ефективност чрез използването на енергия от възобновяеми енергийни източници, по-конкретно от геотермална енергия, за отопление и охлаждане в двете сгради на Детска градина „Слънце”, чиято площ е близо 3300 квадратни метра.

Дейността включва изграждането на нова отоплителна инсталация, включително и за битова гореща вода, както и охлаждаща инсталация. Основните елементи на сградната инсталация са термопомпи „вода-вода“, тръбна мрежа и вентилаторни конвектори. Вътрешните модули на системата (термопомпи „вода-вода“) ще бъдат разположени в съществуващото котелно помещение.

Външният кръг е съставен от вертикални сондажи, във всеки от които се монтира геотермален комплект от тръби и всички необходими материали, чрез който се осигурява пренос на енергия между земята и вътрешните тела на термопомпената система. Термопомпените агрегати са тип „вода-вода“.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя по процедура BGENERGY-1.002-0002 „Използване на геотермалната енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради държавна или общинска собственост“, финансирана по линия на Програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. Общата стойност на проекта е 812 860,86 лева, от които 734 000 лева е размерът на безвъзмездна финансова помощ, а съфинансирането е в размер на 78 860,86 лева. Срокът за изпълнение е 18 месеца.

След изпълнението на проекта потреблението на енергия ще се намали значително, освен това ще се подобрят и битовите условия в детската градина. Очакваните ефекти са свързани и с опазването на чистотата на въздуха.