Делегация от ЮИДП ДП – Сливен на работно посещение в Регионална дирекция по горите в Истанбул

Делегация от ръководители и експерти от ЮИДП ДП – гр. Сливен, с
участието на инж. Илия Дамов – директор на дирекция „Управление и
стопанисване на общински гори“ в община Приморско, водена от директора
на предприятието инж. Мирослав Маринов, посети Регионална дирекция по
горите – гр. Истанбул.

Във връзка с обявения пожароопасен период, делегацията се запозна с
функционирането на горската противопожарна служба в Регионалната
дирекция по горите в гр. Истанбул и Горско стопанство – гр. Лозенград/
Kırklareli/. По време на срещата бе извършен обмен на опит и добри
практики в горския сектор и се обсъдиха иновативни методи при
дейностите, извършвани от лесовъдите в горите. Двете страни се обединиха
около заключението, че за гората граници няма.

Г-н Юсуф Шаахин, регионален директор на дирекцията, изрази
удовлетворение от посещението на българските лесовъди в Република Турция
и посочи, че проектите осъществявани в рамките на трансграничното
сътрудничество между България и ИПП на Европейския съюз, са много важни
за успешното развитие на техническото сътрудничество в горите.

Инж. Маринов благодари на г-н Юсуф Шаахин за приятелското и искрено
посрещане и топлото гостоприемство, като отправи покана към домакините
за посещение в Република България.