Декларация

на групата общински съветници „Българска социалистическа партия“

в Общински съвет – град Ямбол

Относно:     Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2017 год. в община Ямбол

Ние, общинските съветници от БСП в Общински съвет – град Ямбол, ръководени от обществената ни отговорност, както и от задължението ни да защитаваме интересите на своите съграждани

 

ДЕКЛАРИРАМЕ:

  1. Групата общински съветници „Българска социалистическа партия“ в ОбС – град Ямбол отговорно анализира предложението на общинската администрация за размера на таксата за битови отпадъци за 2017 год. и активно участва в дебатите, свързани с одобряване на план-сметката за необходимите средства за извършване на дейностите по чистотата през 2017 год. в град Ямбол и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2017 год. по време на проведеното на 29.12.2016 год. редовно заседание на ОбС – Ямбол.

Твърдата позиция на групата е за запазване на досегашната такса за битови отпадъци, дори посочихме възможност за нейното намаляване.

 

  1. Категорично заявяваме, че не сме съгласни с приетото от мнозинството на ПП „ГЕРБ“ и присъдружните ù формации в Общинския съвет решение за повишаване размера на таксата за битови отпадъци с близо 40 % за жилищни имоти и с близо 30 % за нежилищни имоти в община Ямбол.

Общинските съветници, гласували „ЗА” план-сметката и повишения размер на таксата за битови отпадъци са: Данаил Ибришимов /ГЕРБ/, Явор Брънков /ГЕРБ/, Волен Дичев /ГЕРБ/, Денка Петрова /ГЕРБ/,Емилия Кремъкова /ГЕРБ/, Петя Панайотова /ГЕРБ/, Стефан Бакърджиев /ГЕРБ/, Милчо Начев /ГЕРБ/, Петко Йорданов /ГЕРБ/, Румяна Тропчева /ГЕРБ/, Галин Костов /ГЕРБ/, Юлиян Папашимов /ГЕРБ/, Николай Костадинов /ГЕРБ/, Татяна Петкова /ГЕРБ/, Захари Захариев /ГЕРБ/, Иван Йорданов /ГЕРБ/, Мария Янева /ГЕРБ/, Георги Славов /ГЕРБ/, Димитър Стоянов /РБ/, Павел Додов /РБ/, Стоян Стоянов /РБ/, Ясен Киров /НС/, Тодор Тодоров /НС/, Елица Главчева /АБВ/, Ахмед Мехмедов /ДПС/ и Юсеин Ахмед /независим/.

Общинските съветници, гласували „ПРОТИВ” повишаване на таксата за битови отпадъци са: Мариета Сивкова /БСП/,  Румен Банков /БСП/, Николай Пенев /БСП/, Катя Георгиева /БСП/, Антоанета Антонова /БСП/, Капка Йоргова /БСП/, Светослав Стоев /БСП/, Пламен Проданов /АТАКА/, Кръстьо Петров /АТАКА/, Ваклена Колева /НФСБ/ и Драгомир Димитров /АБВ/.

 

  1. Считаме, че повишеният размер на таксата за битови отпадъци за 2017 год. е планирано и цинично ограбване на гражданите на Ямбол. Тя е изчислена и натъкмена спрямо сключените от кмета договори за предварително третиране на отпадъците с ДЗЗД „Обединение Екосорт Ямбол” и за дейностите по почистване на града с ДЗЗД „Комунал Комерс Проджектс”. Мотивацията му, че план-сметката е направена така, че да обезпечи сключените от него договори, в конкретния случай, е скандална. Същите тези договори са резултат от проведени обществени поръчки, на които кметът съзнателно е обявил  високи прогнозни стойности, за които не е информирал местния орган на самоуправление – Общинския съвет.  Подписаните договори са със завишени цени, което директно рефлектира като увеличение на размера на такса смет.  Общинската администрация по никакъв начин не успя да докаже предстоящо подобряване на услугите по чистотата в града и разширяване на техния обхват. Напротив:
  • Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване не се променят съществено – няма нови райони за обслужване, даже кратността на сметосъбиране в някои жилищни квартали се намалява;
  • Разходите, за предварително третиране на отпадъци са в размер на 960 012 лв с ДДС. Завишава се единичната цена от 22,13 лв / тон, без ДДС на 29,63 лв / тон, без ДДС (общо с 234 000 лв повече от 2016 год.), съгласно подписан договор с една от частните фирми. Не сме съгласни веднъж община Ямбол да заплаща висока единична цена за отсортиране на отпадъци, и втори път – частната фирма да печели от продажбата на метали, пластмаса, хартия и пр. на гърба на нашите съграждани;
  • Поддръжката на депото – за обезвреждане на отпадъци и за мониторинг е силно завишена, поради неговото некачествено проектиране и изпълнение. Ямбол плаща най-много средства от петте общини за изпомпване на вреден за екологичното равновесие инфилтрат и извозването му за пречистване в пречиствателната станция на град Сливен;
  • За почистване на обществените места в града са предвидени 1 676 511 лв без ДДС. Завишението, в сравнение с 2016 год., е с  247 342 лв  повече,  а гражданите ще получат намален обхват на услугата – с 20 000 дка по-малко ще са почистваните ръчно площи, с 500 дка се намалява извозването на шума от тревните площи. Автометеното и автомиенето се запазват, но при силно завишени единични цени.

 

  1. Считаме, че решението за повишаване на размера на таксата за битови отпадъци е незаконосъобразно. Не е спазена процедура съгласно административно-процесуалния кодекс, както и насочващи разпоредби на ЗМСМА и ЗМДТ. Не са извършени необходимите процесуални действия за уведомяване на заинтересованите страни за обявяване на процедура за издаване на общ административен акт в срок от 1 (един) месец преди разглеждане на предложението и приемане на решението. Погазено е правото на гражданите на Ямбол да се запознаят с готвената им несправедлива такса за битови отпадъци, както и възможността да задават въпроси и да изразяват становища. Освен това е нарушен методът за определяне на размера на таксата за битови отпадъци по ЗМДТ, според който водещ е принципът за генерирано количество отпадък. До 2018 год. общините имат право да ползват базата „данъчна оценка на имотите“, но само при категоричното доказване на невъзможност за прилагане на базата „количество отпадък“, което обаче администрацията, водена от кмета Георги Славов не аргументира – това е нарушаване на закона.

 

  1. Декларираме, че и занапред в своята работа, групата общински съветници „Българска социалистическа партия” ще се ръководи единствено и само от спазването на законите и защита на интересите на гражданите на Ямбол – последователно, аргументирано и целенасочено.

 Призоваваме компетентните органи да разгледат решението на Общински съвет – Ямбол за определяне размера на таксата за битови отпадъци в община Ямбол за 2017 год. и да се произнесат по неговата законосъобразност, както и по необосноваността на високите цени, заложени в обявените от кмета Георги Славов обществени поръчки.

 

Председател на групата съветници „БСП” в ОбС – Ямбол: Катя Георгиева