Дейност на нефинансовите предприятия в област Ямбол през 2015 година

  1. Брой предприятия

По окончателни данни за 2015 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Ямбол, са 5 737. Броят им нараства с 0.2% в сравнение с 2014 г., като най-голямо е увеличението в сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – с 20.8%, сектор „Административни и спомагателни дейности” – с 12.5% и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” – със 7.7%.

Най-голям спад спрямо 2014 г. е регистриран в броя на стопанските субекти, осъществявали дейност в област Ямбол през 2015 г. в сектор „Операции с недвижими имоти” – с 11.2%, сектор „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 8.3% и сектор „Добивна промишленост” – със 7.1%.

С най-висок относителен дял на предприятията за 2015 г. в област Ямбол е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 36.5% от общия брой на отчетените предприятия. Следва сектор „Селско, горско и рибно стопанство” – 12.4%, „Преработваща промишленост” – 8.7%, „Хотелиерство и ресторантьорство” – 8.1% и „Операции с недвижими имоти” – 7.4%.

Най-голям е броят на микропредприятията (с персонал до 9 заети) – 5 324, или 92.8% от общия брой, който нараства с 0.1% спрямо 2014 година. Броят на малките предприятия (с 10 до 49 заети) през 2015 г. е 342 и се увеличава с 2.4% спрямо предходната година. Делът им в общия брой на нефинансовите предприятия е 6.0%, като се увеличава с 0.2 процентни пункта. Броят на средните предприятия (с 50 до 249 заети) през 2015 г. е 65 и намалява с 3.0% спрямо 2014 година. Техният относителен дял е 1.1% от общия брой. Големите предприятия (с персонал с над 250 заети) са 6 и делът им в общия брой остава непроменен – 0.1%.

През 2015 г. броят на нефинансовите предприятия, реализирали печалба, е 3 944, или 68.8%, със загуба приключват 840, или 14.6%, а с нулев резултат са 953, или 16.6% от всички предприятия в областта.

  1. Нетни приходи от продажби

Реализираните нетни приходи от продажби са на стойност 2 710.3 млн. лв., което е с 350.3 млн. лв. повече спрямо 2014 година. Най-голям е делът на сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”, в който са реализирани 1 192.3 млн. лева, или 44.0% от общите приходи, следван от сектор „Преработваща промишленост” със 732.6 млн. лева, или 27.0% и сектор „Селско, горско и рибно стопанство” с 291.0 млн. лева, или 10.7% от нетните приходи от продажби за областта.

  1. Произведена продукция

През 2015 г. нефинансовите предприятия, извършващи стопанска дейност в област Ямбол, са произвели продукция в размер на 1 644.2 млн. лева.

Водещ в икономиката на областта е сектор „Преработваща промишленост”, в който е произведена продукция на стойност 705.3 млн. лева. Относителният дял на сектора е 42.9%, което е с 2.2 процентни пункта повече в сравнение с 2014 година.

Произведената продукция в сектор „Селско, горско и рибно стопанство” възлиза на 289.8 млн. лв., или 17.6% от продукцията за областта и намалява с 2.1 процентни пункта спрямо предходната година.

Структуроопределящ в област Ямбол е и сектор „Строителство” с произведена продукция в размер на 211.1 млн. лв. и дял от 12.8%, който се увеличава с 2.3 процентни пункта спрямо 2014 година.

  1. Заети лица

Заетите лица през 2015 г. във всички нефинансови предприятия в област Ямбол са 29 299. В микропредприятията заетите са 31.0%, в малките предприятия – 22.4 %, в средните предприятия – 21.0%, а в големите предприятия – 25.6% от всички заети. През 2015 г. броят на заетите лица в област Ямбол се увеличава с 4.8% спрямо 2014 г., като най-голямо увеличение се наблюдава в големите предприятия – със 17.5%, докато намаление е регистрирано единствено в броя на заетите лица в средните предприятия – с 1.6%.