ДГ „Валентина“ стартира проект „Дигитално общуване – успешни заедно“

Детска градина „ Валентина започва дейностите по проект на „Еразъм +“  –  ново предизвикателство към колегията на детската градина. Непосредствено след подписването на споразумението беше проведена и начална пресконференция за представянето на проекта, в която взеха участие представители на Обществения съвет към детската градина, Сдружението с нестопанска цел „Училищно настоятелство“ и екипа от участниците в обучителния курс – г-жа Митка Тодорова – директор, г-жа Христина Минчева – учители и координатор по проекта и г-жа Дарина Косева – старши учител.

Основните цели на проекта са няколко – повишаване на дигиталните умения и компетентности на учителите; иновативни и интерактивни подходи за взаимодействие с родителите; развиване на умения у учителите за търсене, адаптиране и разработване на визуални ресурси като начин на работа с конкретни идеи и стратегии за преподаване, които успешно да приложат за придобиване на нови знания и умения.

Очакваните резултати са в няколко направления. На първо място е повишаване дигиталните умения и компетентности на учителите. Проектът ще позволи да бъдат приложени иновативни и интерактивни подходи за взаимодействие с родителите, както и ще гарантира качеството на образованието. Като резултат от реализирането на проекта ще бъдат  създадени личностни качества за работа в екип, коректност, толерантност, работа в интеркултурна среда, адаптивност, спазване на работно време, фирмена йерархия и др. Ще се повиши мотивация за активно участие в образователно-възпитателния процес, чрез прилагане на дигитални компетенции, както и  самочувствието на педагогическия персонал в далечен план от професионалната реализация.  Проектът ще утвърди детското заведение като модерна гъвкава, конкурентна и необходима предучилищна институция, като среда за социално-културна, възпитателна и образователна работа, като център за творчество, като съмишленик и партньор на деца, родители и учители.