ДГС – Елхово е изпълнило на 100% предварително заявените количества дърва за населението

В началото на 2022 година са проведени редица срещи на ръководството на Държавно горско стопанство – Елхово с кметовете на общините Елхово и Болярово, на които предварително са обсъдени нуждите на населението от дърва за огрев и са уточнени количествата дървесина, необходими за отоплителен сезон 2022/2023 година. За община Болярово са заявени 1000 пр.м3 дърва за огрев от Държавни горски територии само при нужда, след уверение на кмета на общината, че населението ще бъде снабдено и задоволено от Общински горски фонд. За 21 населени места в община Елхово са заявени 4450 пр.м3, като са представени списъци от кметовете на населените места, а за град Елхово са предвидени ориентировъчно 2000 пр.м3, тъй като предварително изготвени списъци липсват. Общите заявки за дърва за огрев на двете общини възлизат на 7450 пр.м3.

От ТП ДГС „Елхово“ съобщават, че за настоящия отоплителен сезон са комплектувани 10 300 пр.м3, които могат да покрият изцяло предварително поетите ангажименти. Към днешна дата, добити и фактурирани за местно население са 10 572 пр.м3 дърва за огрев, от които за населените места в община Болярово са 240 пр.м3, за населените места в Община Елхово – 4503 пр.м3, а за град Елхово – 5829 пр.м3.

Поради повишеното търсене, допълнително са комплектувани 4000 пр.м3 дървесина, които са в процедури по определяне на изпълнител за услугата сеч и също ще бъдат за снабдяване при нужда на населението на град Елхово.

В сравнение с предоставената дървесина за предходни години, от ДГС-Елхово уведомяват, че през този отоплителен сезон стопанството е осигурило с около 40% повече дърва за огрев на населението.