Групови срещи по проект

Община „Тунджа” изпълнява проект „Бъдеще за всяко дете от община „Тунджа”, Договор № BG05SFPR002-2.003-0076, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027. По проекта се провеждат дейности, свързани с предоставяне на интегрирани услуги за деца от 0 до18 годишна възраст.
През месец февруари стартираха поредица от планирани срещи по дейност „Програми за превенция в най-уязвимите и най-маргинализирани групи според спецификите и потребностите на общността”.
Основната цел на срещите е да се намали броя на младежи, отпадащи от образователната система и реална опасност от социална маргинализация.
Първата групова среща на тема „Ранни бракове и раждания” се проведе в Основно училище „Христо Ботев”, с. Ботево. Екипът по проекта представи презентация и видеоматериал по темата. В груповата среща участваха ученици от 5-7 клас, които споделиха своите виждания от евентуални грешки спрямо възрастта им.
Децата имаха възможност да изразят представата си за бъдещето и своята реализация чрез рисунка.