Гости от Германия нощуват най-често в хотелите на Ямбол

През август 2021 г. в област Ямбол са функционирали 17 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 351, а на леглата – 632. В сравнение с август 2020 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода се увеличава с 6.3%, а на леглата – с 6.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през август 2021 г., е 2 950, или със 17.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци през август 2021 г. в област Ямбол е Германия – 30.8%, следват Австрия – 12.4%, Румъния – 11.2% и Португалия – 10.0%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Ямбол през август 2021 г. се увеличават с 13.7% в сравнение със същия месец на 2020 г. и достигат 1 464. Те са реализирали средно по 2.0 нощувки. Пренощувалите българи са 1 238, а пренощувалите чужденци – 226. Българските граждани са реализирали средно по 1.9 нощувки, а чуждите – средно по 2.8 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през август 2021 г. е 15.1% и в сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата се увеличава с 1.5 процентни пункта (фиг.1).

Приходите от нощувки през август 2021 г. в областта достигат 132 681, или с 21.4% повече в сравнение с август 2020 година. Регистрирано е увеличение на приходите от български граждани – с 35.4%, докато приходите от чужди граждани намаляват с 9.6% (фиг. 2).