Годишен доход и разходи на домакинствата в областта

През 2016 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство в област Ямбол е 5 147 лв., което е с 16.0% повече спрямо 2015 година.
Работната заплата продължава да бъде основен източник на доход на домакинствата. През 2016 г. работната заплата формира 55.3% от общия доход на домакинствата, а през 2015 г. – 57.0%.


В номинално изражение доходът на домакинствата от работна заплата в област Ямбол се увеличава. През 2016 г. домакинствата са разполагали средно на лице с 2 845 лв., получени от работна заплата, а през 2015 г. тези средства са възлизали на 2 530 лв., т.е. доходът от работна заплата се е увеличил с 12.5%.
През 2016 г. пенсиите са вторият по значимост източник на доходи за домакинствата в областта. Те формират 29.1% от общия доход на домакинствата, докато през 2015 г. техният дял е 29.5%. Общо социалните трансфери (пенсии, семейни добавки за деца, социални помощ и истипендии) формират 31.9% от общия годишен доход на лице от домакинство през 2016 г., а през 2015 г. този дял е 33.4%.
През 2016 г. домакинствата в област Ямбол са изразходвали 3 979 лв. средно на лице, което е с 0.9% по-малко спрямо 2015 година.
За храна са изразходвани 1 117 лв. средно на лице от домакинство. Относителният дял на разходите за храна от общия разход намаляват от 30.8% през 2015 г. на 28.1% през 2016 година.
През последната година в област Ямбол намаляват разходите за здравеопазване (с 16.0%), за жилищно обзавеждане и поддържане на дома (с 13.2%) и за жилища, вода, електроенергия и горива (с 0.2%). Увеличават се разходите за свободно време, културен отдих и образование (с 94.8%), за съобщения (с 30.2%) и за транспорт (с 20.4%). 

Отдел „Статистически изследвания“ Ямбол

Териториално статистическо бюро Югоизток