В учебните заведения на община „Тунджа” ще бъдат назначени психолози и образователни сътрудници

Приключи процедурата по подбор на двама психолози и десет образователни сътрудници по проект „Хоризонти” – чрез образователна интеграция към пълноценна социализация в малките населени места от селски тип”, който община „Тунджа” реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

Образователни сътрудници ще бъдат назначени във всички 10 учебни заведения на общината. Тeхните ангажименти ще включват дейности по превенция на риска от отпадане от училище; ежедневен контакт с учителите и домашни посещения в семействата на ученици с голям брой отсъствия; съдействие на педагогическите екипи при записването на деца, подлежащи на задължително училищно образование; посредничество между училището и родителите; насърчаване на родителите да участват в живота на училището, съдействие на учителските колективи при организиране на съвместни прояви с местната общност.

Двама психолози ще обслужват десетте тунджански училища. На всеки от тях ще бъде възложена работа в пет учебни заведения. По този начин всички училища от общинската образователна инфраструктура ще ползват допълнителните услуги на психолог в контекста на специфични компетенции, относно превенцията на ранното напускане на училище, посредничество при решаването на конфликти, формиране на позитивни отношения в училищната общност, насърчаване на толерантността и мултикултурния диалог.

Проект „Хоризонти“ – чрез образователна интеграция към пълноценна социализация в малките населени места от селски тип“ се финансира по процедура „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“. Стойността на одобреното финансиране е 535 125,15 лв., а продължителността на дейностите е 24 месеца.

Бенефициент по проекта е община „Тунджа“, а партньори 10-те общински училища и Център за образователни програми и социални инициативи. Основната цел е да бъдат подпомогнати учениците от малките населени места от селски тип, включени в състава на община „Тунджа“, включително и от етническите малцинства, да се изградят като пълноценни личности и да постигнат успешна професионална, социална и творческа реализация.