В „Тунджа“ подготвят сесия за края на януари

П О К А Н А

№ 47/21.01.2019 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на четиридесет и седмо /редовно/ заседание, което ще се проведе на 28.01.2019 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община „Тунджа“, приета с Решение на Общински съвет „Тунджа“ №448 от Протокол №32 от 29.01.2010 г., последно изм. и доп. с Решение на Общински съвет „Тунджа“№230/28.09.2016 г.
 2. Внасяне на проектно предложение по схема BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент  2“, финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
 3. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по сметка на средства от ЕС за извършване на разходи по проект Open your minds through games(„Да отворим умовете си чрез игри“) по Програма „ЕРАЗЪМ+“, Ключова дейност 2:„Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“ , ДОГОВОР НОМЕР:2017-1- FR01-KA219-037109_5.
 4. Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на община „Тунджа“ за периода януари 2018-декември 2018 година.
 5. Отчет на председателя на ОбС „Тунджа” за дейността на Общински съвет „Тунджа” и неговите комисии през периода  м. юли 2018 г. – м. декември 2018г.
 6. Изменение на Решение №159/30.06.2016 г. за определяне на делегат от Общински съвет в Общото събрание на НСОРБ.
 7. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 г.
 8. Приемане на Актуализиран план за действие за общинските концесии на Община „Тунджа“2018-2020г.
 9. Учредяване право на ползване върху част от имот – частна общинска собственост чрез публичен търг.
 10. Предоставяне за стопанската 2018/2019 г. на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на селата в община Тунджа общински полски пътища, включени в масивите за ползване на земеделските земи.
 11. Приемане на Общински план за младежта за 2019 година.
 12. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 68878.17.13 по кадастралната карта в землището на с. Стара река, община „Тунджа“, обл. Ямбол
 13. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 14. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 15. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура
 16. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 17. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

АТАНАС ХРИСТОВ ХРИСТОВ

Председател на ОбС „Тунджа”