В община „Тунджа“ стартира нов проект за над 380 хил. лв.

Проектът „Патронажна грижа + в община „Тунджа“ на стойност 382 092,18 лв. стартира на 10 май. Срокът на изпълнение е 13 месеца – 10 май 2021 до 10 юни 2022 г., а финансирането е по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и е изцяло безвъзмездна финансова помощ.

Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, във връзка с разпространението на COVID-19.  За реализацията й ще се осъществят два типа дейности, разпределени в направления, които да посрещнат нуждите на лицата от целевите групи:

  • В рамките на Направление 1 ще се осигури предоставянето на интегрирана здравно-социална услуга, насочена към не по-малко от 90 възрастни хора и лица с увреждания и от уязвими групи, в т.ч.- лица, засегнати от COVID-19. Спектърът от услуги включва комплекс от почасови мобилни здравно-социални услуги в домашна среда, в т.ч.-психологическа подкрепа и консултиране и подкрепа за извършване на ежедневни битови дейности (пазаруване и  заплащане на битови сметки със средства на потребителите и др.), които се предоставят за до 2 часа на ден за срок от 12 месеца.  Дейностите ще се предоставят от специализиран екип от медицински сестри, рехабилитатор, психолог и домашни помощници.
  • В рамките на Направление 2 ще се осигури реализирането (за 12 месеца) на следните поддейности, насочени към 39 служители в 5-те социални услуги – ДДД, на територията на Община „Тунджа“, обслужващи 135 потребители, а именно: 
  1. Осигуряване на ЛПС (лични предпазни средства) за служители и потребители на социалните услуги ДДД; 
  2. Въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности; 
  3. Тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности за COVID19;
  4. Въвеждане на мерки за разделяне/изолиране на потребителите на ДСХ с. Болярско;
  5. Осигуряване на допълнителни плащания на персонала на социалните услуги – ДДД; 
  6. Осигуряване на компютърна техника и др. с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в контекста на въведените ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно.