В Болярово утвърдиха Програма за управление на околната среда до 2027 година

Доизграждане на канализацията на град Болярово и село Стефан Караджово и изграждане на пречиствателни станции за отпадни води в двете населени места, подмяна на водопроводи в селата Попово, Г. Крушево, Шарково и М. Шарково, реконструкция на вътрешно водопроводна мрежа на с. Мамарчево, изграждане на канализация в Мамарчево и Воден. Това са част от мерките, заложени в Програмата за управление на околната среда в община Болярово за периода до 2027 г., която общинските съветници утвърдиха на днешното си заседание. С цел превенция на риска от наводнения се подготвят проекти за почистване, укрепване и защита от разливи на река Поповска в регулацията на гр. Болярово, на с. Воден и на с. Попово, залесяване с нови горски насаждения, както и изграждане на система за предупреждение, наблюдение, прогнозиране и сигнализиране във връзка с климатичните изменения.
На днешното си заседание общинските съветници утвърдиха и Дългосрочна програма за енергийна ефективност на Община Болярово за периода 2021 – 2031 г.
Бяха приети също изменение и допълнение на Наредба № 7 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите, предоставяни от общината и нова Наредба № 11 за определяне размера на местните данъци на територията на община Болярово.